41
by Kindaichi, Haruhiko (1913-2004)
Published: 1972
Book
42
by Kubo Sakae (1901-1958)
Published: 1952
Related title: Kubo Sakae zenshū
Book
43
by Kubo Sakae (1901-1958)
Published: 1950
Related title: Kubo Sakae zenshū
Book
44
by Kubo Sakae (1901-1958)
Published: 1951
Related title: Kubo Sakae zenshū
Book
45
by Kubo Sakae (1901-1958)
Published: 1949
Related title: Kubo Sakae zenshū
Book
46
by Kubo Sakae (1901-1958)
Published: 1950
Related title: Kubo Sakae zenshū
Book
47
by Kubo Sakae (1901-1958)
Published: 1952
Related title: Kubo Sakae zenshū
Book
48
by Kubo Sakae (1901-1958)
Published: 1949
Related title: Kubo Sakae zenshū
Book
49
by Murakawa Kentaro (1907-1991)
Published: 1981
Book
50
by Segawa Kiyoko
Published: 1989
Book
51
by Takeuchi Rizo (1907-1997)
Published: 1986
Related title: Nihon no rekishi
Book
52
by Kuroda Toshio (1926-1993)
Published: 1986
Related title: Nihon no rekishi
Book
53
by Shibata, Minoru
Published: 1978
Related title: Nihon bukkyō minzoku kiso shiryō shūsei =
Book
54
by Shibata, Minoru
Published: 1979
Related title: Nihon bukkyō minzoku kiso shiryō shūsei =
Book
55
56
by Tōyama Mitsuru (1855-1944)
Published: 1926
Book
57
by Inoue Missada (1917-1983)
Published: 1987
Related title: Nihon no rekishi
Book
58
by Oka Yoshitake (1902-1990)
Published: 1968
Related title: Nihon kindaishi taikei
Book
59
Published: 1965
Related title: Nihon no rekishi
Book
60
Published: 1966
Related title: Nihon no rekishi
Book