1
Published: 2007-2008
Related title: 2. köt.
Book
2
Published: 2000-2002
Related title: Zhong ji han yu = Intermediate Chinese
Book
3
Published: 2005
Related title: Wen hua yi shu pian
Book
4
by Zhang Jun
Published: 1999
Related title: Di er ce
Book
5
6
Published: 2000
Related title: [1.] : Chu ji ben
Book
7
Published: 2002
Related title: [2.] : Xia ce
Book
8
Published: 2003
Related title: Di yi ce
Book
9
Published: 2004-2006
Related title: Bo ya han yu : zhun zhong jia su pian = Boya Chinese
Book
10
Published: 2007
Related title: [4.] Advanced writing = Gao ji
Book
11
by Liu Xun
Published: 1987-1988
Related title: Di yi ce = Book 1
Book
12
by Sun Xinxin
Published: 2004
Book
13
by He Jun
Published: 2004
Book
14
15
16
17
Published: 2009
Related title: Shi yong gong wu han yu = Practical Chinese for offical functions
Book
18
Published: 2004-2005
Related title: Zhong ji pian = Intermediate level
Book
19
Published: 2007
Related title: Biao zhun han yu jiao cheng : Yu yin pian = Standard Chinese course : Phonetics
Book
20
Published: 2006-2007
Related title: [2.] : Gao ji
Book