1
by Hirotsu Kazuo (1891-1968)
Published: 1960
Book
2
by Toyoshima Yoshio (1890-1955)
Published: 1960
Book
3
by Hirabayashi Taiko (1905-1972)
Published: 1965
Book
4
Published: 1965
Book
5
Published: 1955
Related title: Sengo jūnen meisaku senshū
Book
6
Published: 1955
Related title: Sengo jūnen meisaku senshū
Book
7
Published: 1955
Related title: Sengo jūnen meisaku senshū
Book
8
Published: 1955
Related title: Sengo jūnen meisaku senshū
Book
9
Published: 1955
Related title: Sengo jūnen meisaku senshū
Book
10
Published: 1965
Book
11
Published: 1987
Book
12
Published: 1988
Book
13
Published: 1965
Related title: Nihon puroretaria shōsetsushū
Book
14
Published: 1965
Related title: Nihon puroretaria shōsetsushū
Book
15
Published: 1964
Related title: Nihon puroretaria shōsetsushū
Book
16
17
Published: 1964-1965
Related title: 1
Book
18
Published: 1955-1955
Related title: 2
Book
19
20
by Sata Ineko (1904-1998)
Published: 1964
Book