1
by Hong Xingfu (1949-1982)
Published: 2001
Book
2
by Wen Xin (1930-1987)
Published: 2003
Book
3
by Wu Zhuoliu (1900-1976)
Published: 2000
Book
4
by Liao Qingxiu (1927-)
Published: 2000
Book
5
by Zheng Huan (1925-)
Published: 2000
Book
6
by Zhong Zaozheng (1925-)
Published: 2000
Book
7
by Li Ang (1952-)
Published: 1999
Book
8
by Lin Zhongjiang (1930-)
Published: 2000
Book
9
by Zheng Qingwen (1932-)
Published: 1997
Book
10
by Huang Juan (1934-)
Published: 1997
Book
11
by Li Dugong (1927-)
Published: 2000
Book
12
by Li Qiao (1934-)
Published: 2000
Book
13
by Zhang Yanxun (1925-)
Published: 2000
Book
14
by Wu Jinfa (1954-)
Published: 2000
Book
15
by Zhong Yanhao (1953-)
Published: 1995
Book
16
by Lin Shuangbu (1950-)
Published: 1998
Book
17
by Wang Youhua (1956-)
Published: 2000
Book
18
by Song Zelai (1952-)
Published: 2000
Book
19
by Dong Nian (1950-)
Published: 2000
Book
20
by Lü Qiang (1953-)
Published: 2000
Book