1
by Hong Xingfu (1949-1982)
Published: 2001
Book
2
by Yang Shouyu (1905-1959)
Published: 2000
Book
3
by Lai He (1894-1943)
Published: 2002
Book
4
by Wen Xin (1930-1987)
Published: 2003
Book
5
by Zhang Wenhuan (1909-1978)
Published: 2000
Book
6
by Wu Zhuoliu (1900-1976)
Published: 2000
Book
7
by Zhong Lihe (1915-1960)
Published: 2001
Book
8
by Wang Shilang (1908-1948)
Published: 2000
Book
9
by Long Yingzong (1911-1999)
Published: 2000
Book
10
by Lü Heruo (1914-1947)
Published: 1999
Book
11
by Yang Kui (1905-1985)
Published: 2002
Book
12
by Weng Nao (1908-1939)/1940
Published: 2000
Book
13
by Chen Xugu (1896-1965)
Published: 2000
Book
14
by Ye Shengtao (1925-)
Published: 2002
Book
15
by Liao Qingxiu (1927-)
Published: 2000
Book
16
by Zheng Huan (1925-)
Published: 2000
Book
17
by Zhong Zaozheng (1925-)
Published: 2000
Book
18
by Chen Qianwu (1922-)
Published: 2001
Book
19
by Li Ang (1952-)
Published: 1999
Book
20
by Lin Zhongjiang (1930-)
Published: 2000
Book