1
Published: 1958
Related title: Aantekeningen op Gysbert Japicx' "Hijmmelsch harpluwd"
Book
2
Published: 1961-1962
Related title: Frysk út de 18de ieu teksten en fragminten
Book
3
Published: 1969
Related title: Frysk út 'e 17de en 18de ieu oanfollingen
Book
4
5
6
7
Published: 1959
Related title: Aantekeningen op Gysbert Japicx' "Hijmmelsch harpluwd"
Book
8
Published: 1961
Book
9
Published: 1966
Related title: Friesche lust-hof
Book
10
by Mulder, Tiny (1921-)
Published: cop. 1983
Book
11
by Wolsum, Tsjalling fan (1931-)
Published: cop. 1984
Book
12
by Wijnstra, Mindert (1945-)
Published: cop. 1982
Book
13
by Wytsma, Baukje (1946-)
Published: cop. 1984
Book
14
15
16
17
18
19
Published: 1952
Related title: Bydragen wijd oan de neitins fan Mr. M. G. Oosterhout (1920-1970)
Serials
20
by Algra, Nikolaas Egbert (1927-2002)
Published: 1966
Related title: [collig. 3.] : Parallelversionen
Book