1
Published: 2008
Related title: Sheng huo kou yu = Daily life talk
Computer File
2
Published: 2006
Related title: Ying ji kou yu = Emergency talk
Computer File
3
Published: 2007
Related title: Zhi chang kou yu = Office talk
Computer File
4
Published: 2006
Related title: Jiao ji kou yu = Communicative talk
Computer File
5
Published: 2006
Related title: Xiao yuan kou yu = Campus talk
Computer File
6
Published: 2006
Related title: IT kou yu = IT talk
Computer File
7
Published: 2007
Related title: Xiu xian kou yu = Leisure talk
Computer File
8
Published: 2007
Related title: Yun dong kou yu = Sports talk
Computer File
9
Published: 2007
Related title: Chu xing kou yu = Travel talk
Computer File
10
Published: 2007
Related title: Gou wu kou yu = Shopping talk
Computer File