Schematismus scholasticae juventutis in Gymnasio A. C. Addictorum Soproniensi MDCCCXI. : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Alternate Titles:Miscellanea 17.
Theses ex theologiae dogmaticae partis I-mae capite I et II.
Format: small print
Language:Latin
Published: [S.l.] : [s.n.], 1811
Subjects:
Related Items:Issued with: 1847-dik évi szent Mihál hava 22-én reggeli 10 órakor tartandó temetési gyászmenet Istenben elnyugodott néhai herczeg primás 's esztergomi érsek Kopácsy Jósef ur, ... hideg tetemeinek a' Főtemplomi Sírboltba letétele alkalmával: opac-EUL01-001099312
Issued with: 1848-dik évi August 30-dikán Pest városában az ágost. hitvallást követő öszves magyarországi evangelicusok egyetemes egyházi közgyülése tartatván, ...: opac-EUL01-001099393
Issued with: A' Magyar Orvosok és Természetvizsgálók' 1846-dik évi august havában Kassán és Eperjesen tartott hetedik nagygyűlésében részt vett tagok' névsora: opac-EUL01-001099127
Issued with: A' Magyar Orvosok és Természetvizsgálók' hatodik nagy gyűlésében Pécsett 1845 augustusban részt vett tagok' névsora: opac-EUL01-001099126
Issued with: A' Magyar Tudós Társaság' jutalomtételei 1847-ben: opac-EUL01-001099154
Issued with: A' Magyar Tudós Társaság' tizenhatodik köz-ülésének tárgyai Pesten, a' nemes vármegye' nagyobb teremében, 1847. dec. 26. ..: opac-EUL01-001099156
Issued with: A' Mindenhatónak, kinek kezében van életünk' és halálunk' sorsa, tetszett lesujtani a' pásztort, ... 's az esztergomi főszékesegyházat az özvegység' gyászos állapotjára juttatni ...: opac-EUL01-001099309
Issued with: A' magyar kir. egyetem összes tanuló ifjusága kivánatai: opac-EUL01-001099353
Issued with: A' magyar' felébredése: opac-EUL01-001099341
Issued with: A' rend, és közcsend fentartása tekintetében közgyülésileg kinevezett választmány ... e' következő tagokból áll ...: opac-EUL01-001099444
Issued with: Acrostichon am Allerseelentage 1847. bei dem Sarge Ihrer k. k. Hoheit, der Durchlauchtigsten Erzherzogin Hermine: opac-EUL01-001099161
Issued with: Alázatos értesités, minél fogva a' Felséges Kincslet előtt a' megürűlt esztergomi érsekséget jogilag képviselő ügyészikar, miután fizetése ... csekély, ... úgy azt, valamint napi dijazását is megjavitatni, és magát személyzetéhezi szolgálattal ellátatni mély a: opac-EUL01-001099313
Issued with: Az Eperjesi Királyi Köz Tanodában tanulo ifiuságnak 1845/6 évben érdemszerinti sorozata: opac-EUL01-001099120
Issued with: Birly Flórián, orvosdoctor és professor, maga és gyermekei nevében mélyen szomorkodó szívvel jelenti szeretett ... hitvesének ... illetőleg anyjoknak Schedius Krisztina asszonynak ... élete 52-dik ... évében folyó 1848-dik évi julhó első napján ... történt gyászos k: opac-EUL01-001099346
Issued with: Csata térkép: opac-EUL01-001099401
Issued with: Czáfolat Nem hagyhatunk szó nélkül nehány sorokat, mellyek a Martius tizenötödike 15 és 16. számaiban megjelentek ...: opac-EUL01-001099426
Issued with: Declaratio Medica Quum eminentissimus cardinalis princeps primas Rudnay e vita decederet, ... episcopus Kollár tune vicarius capitularis me qua defuncti Archiatrum invisit, ...: opac-EUL01-001099447
Issued with: Dem Graner Comitate: opac-EUL01-001099332
Issued with: Esztergam szab. kir., úgy érseki, valamint sz. Tamás, és sz. György mező-városokban a' házonkinti koldulásnak jövő újesztendő napjával leendő megszüntetésére minden rendü 's rangú egyházi 's világi tisztelt személyek keresztény felebaráti ajánlatokra felszólí: opac-EUL01-001098967
Issued with: Esztergam, 1846. N. T. Fojtényi Ferencz János úrnak, szeretett tanítójoknak névnapi tisztelkedésül a' hatodik iskolás deákok által előadatik: "Ki mint vet, úgy arat" dráma 4 szakaszban: opac-EUL01-001099008
Issued with: Esztergom vármegye' Egyetemének: opac-EUL01-001099331
Issued with: Esztergom érseki Szent Tamás és Szent György mező városokban az utczai koldulás megszüntetésére ... alakult egyesület a' lefolyt 1847-ik évben minden módon arra törekedett, ...: opac-EUL01-001099329
Issued with: Extractus e Rituali Parisiensi, Auctoritate Illmi, et Rndmi in Christo Patris et Domini, D. Hyacinthi-Ludovici de Quelen, Parisiensis Archi-Episcopi edito Lutetiae Parisiorum 1839.: opac-EUL01-001098970
Issued with: Főméltóságu és főtisztelendő Kopácsy József esztergomi érsek, és Magyarország herczeg primásának gyász emlékére az ajtatos tanitó rend 1847.: opac-EUL01-001099133
Issued with: Gyász vers, mellyel Istenben boldogult főméltóságu és tiszteletü herczeg Kopácsy József urnak, az esztergomi székes egyház' érsekének, ... folyó évi sept. 18. történt szomoru elhunytát az érette tartott engesztelő áldozatok' alkalmával kesergi az esztergomi érseki: opac-EUL01-001099130
Issued with: Gyász-vers főtisztelendő s tudós Grosser Ker. János az ájtatos tanitó rend volt érdemdús főnökének, ... 1847-iki October 30-án történt elhunytára: opac-EUL01-001099149
Issued with: Hazafiak! A' választmány a' rend és csend fentartása e' város kebelében következő szabályokat alkotott ...: opac-EUL01-001099441
Issued with: Herczeg-primás Kopácsy József melszobrát illető: opac-EUL01-001099337
Issued with: Huldigung Seiner k. k. Hoheit dem Durchlauchtigsten Erzherzog Stephan, königl. Statthalter des Königreichs Ungarn, bei Höchstdessen feierlichen einstimmiger Erwählung zum Reichspalatin am 1 November 1847 auf dem zu Pressburg im gedachten Jahre abgehaltenen Reichstage, in tiefster Eh: opac-EUL01-001099172
Issued with: Index alphabeticus scholasticae juventutis in Lyceo Evangelico A. C. Soproniensi MDCCCXXI.: opac-EUL01-001098966
Issued with: Jelentés és törvényjavaslat az irodalmi és müvészeti jogok' biztositásárol: opac-EUL01-001098988
Issued with: Juventus Lycei Kesztheliensis cum Georgico conjuncti post alterum examen semestrale in classes redacta M. DCCC. XV.: opac-EUL01-001098963
Issued with: Magyarország alrendű papságának üdvözlet az Urban!: opac-EUL01-001099379
Issued with: Melléklet a "Nemzeti Ujsághoz", Pozsony, márczius 17. 1848. Magyarország polgárai! ... Kossuth Lajos következöleg hirdeté a nép ezreinek Magyarország uj chartáját ...: opac-EUL01-001099358
Issued with: Minister Urak! Miért századokon át küzdöttek a' nemzet jobbjai az a' legutóbbi országgyülés alatt Önök hazafias közremunkálása és elszánt fellépése által kiviva lőn: mert megalakult a' független felelős magyar ministerium ...: opac-EUL01-001099417
Issued with: Moses vallásu magyarokhoz = An die Ungarn mosaischer Confession: opac-EUL01-001099440
Issued with: Nagyváradi Királyi Főgymnasiumban premontrei kanonokrend' gondviselése alatt tanúló ifjúságnak érdemsorozata 1845/6-nak második felében: opac-EUL01-001099123
Issued with: Nomenclator scholasticae juventutis in Gymnasio A. C. Addictorum Soproniensi MDCCCXII.: opac-EUL01-001098958
Issued with: Nomenclator scholasticae juventutis in Gymnasio A. C. Addictorum Soproniensi MDCCCXIII.: opac-EUL01-001098959
Issued with: Nyilt levél az ideiglenes hadminiszter urhoz: opac-EUL01-001099421
Issued with: Offener Brief an den provisorischen Kriegsminister: opac-EUL01-001099423
Issued with: Ostrihomskeg Stolici: opac-EUL01-001099333
Issued with: Pannonhegyi sz. Bene rendiek esztergomi kir. közép-tanodájában oktatott ifjuságnak osztályzata 1847/8-dik tanév második felében: opac-EUL01-001099335
Issued with: Patrioten Der Ausschuss hat zur Aufrechthaltung der Ordnung und Ruhe im Gebiethe dieser Stadt folgende Anordnungen getroffen: opac-EUL01-001099443
Issued with: Placuit Omnipotenti - in cujus manu sors vitae et mortis nostrae est - Metropolitanam Ecclesiam Strigoniensem erepto sponso ad luctuosum viduitatis statum conjicere ...: opac-EUL01-001099311
Issued with: Polgártársak! A ministeri országos ideiglenes bizottmány sajnosan értette, hogy midőn a szabadság és testvériség diadala ünnepét üli a nemzet, ...: opac-EUL01-001099344
Issued with: Stimme der Muse bei dem feierlichen Zuruf der edlen Ungarn mit welchem sie seine kaiserliche königliche Hoheit den ... Herrn Erzherzog Stefan königlichen Statthalter von Ungarn ihren zukünftigen Palatin ...: opac-EUL01-001099144
Issued with: Szabad királyi és érseki Esztergom, úgy ezek tőszomszédságában helyzett Szt. Tamás, és Szt. Györgymező városokban az utczai koldulás megszüntetésére ... alakult Egyesület a' lefolyt 1845-dik évben minden módon arra törekedett, ...: opac-EUL01-001098987
Issued with: Szabad királyi, és érseki Esztergom- úgy ezek tőszomszédságában helyzett Sz. Tamás, és Sz. György mező-városokban az utczai koldulás megszüntetésére ... alakult Egyesület a' lefolyt 1842-ik esztendőben minden módon arra törekedett, ...: opac-EUL01-001098975
Issued with: Székes-Fejérvár szabad királyi városában az 1847-dik évi Február 25-dik napján tartatott törvényes ülés jegyző-könyvének kivonata, ... Hochekker Jósef Pest szabad királyi városi tiszti alügyész urnak, mint ... felperesnek tiszti-ügyészi perében Korher János ur .: opac-EUL01-001099323
Issued with: Tisztelt Polgártársnők! Édes hazánkat és nemzetünket ostrom alá vette az ármány, ...: opac-EUL01-001099338
Issued with: Unterthänige Vorstellung, laut welcher der das erledigte Graner Erzbisthum rechtlich vertrettende Rechts-Anwaltstand, nachdem seine gegenwärtige Besoldung, welche weder der Provision des Wirtschaftsbeamten angemessen, ...: opac-EUL01-001099316
Issued with: Öröm-dalok fenséges császári magyar- és csehországi királyi örökös herczeg és austriai főherczeg István úrnak Magyarország kir. helytartójának ... midőn ... Magyarország nádorává 1847-ki november 12-én elválasztaték hódoló legmélyebb tisztelettel nyujták a: opac-EUL01-001099142
Issued with: Örömünnepi beszédek, mellyek István Ferencz Viktor cs. kir. főherczeg, ... ő fenségének nemes Pestmegye főispáni székébe e' végre királyi biztosul kinevezett Ferencz József Károly cs. kir. főherczeg, ... által történt beigtatásakor ns. Pest megyének 1847diki Octob: opac-EUL01-001099169
Issued with: Üdvözlő-dal, mellyben fönséges császári magyar- és csehországi királyi örökös herczeg és austriai főherczeg István urnak, Magyarország kir. helytartójának, ... ő fenségének, körutjából Budára visszaérkeztekor legmélyebb tisztelettel hódol a magyar és erdél: opac-EUL01-001099136
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!
There is no stock service after 19:30 on weekdays and on weekends in the University Library And Archives. Previously submitted requests may be picked up from the book vending machine located in the lobby, provided that the machine was designated as the pick-up point when the request was submitted and that notification of the pick-up was received.

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._2r_081 KRNY Non-circulating  Place a Hold