Vég nélkül való nagyság, mellyet Istenben bóldogúltt méltóságos gróff Galánthai Eszterházi Jósef ur ő excellentziája, országunknak erdemes birája, ... éltében magának szerzett, holta után pedig, midőn ... Posony városában, Pater Franciskánusok Templomában, 1748-dik esztendőben, Szent Jakab havának 3-dik napján, végsö halottas tisztelete, 's ... gyászos pompája tartatnék, élő nyelvel hírdetett, egy Szent Ferencz Rendén lévő szerzetes, ... : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Alternate Titles:Miscellanea 18
Main Author:
Format: small print
Language:Hungarian
Published: Posonyban : Nyomtatt: Royer Antal Ferenc ... által, 1748
Subjects:
Related Items:Issued with: 1847-dik évi szent Mihál hava 22-én reggeli 10 órakor tartandó temetési gyászmenet Istenben elnyugodott néhai herczeg primás 's esztergomi érsek Kopácsy Jósef ur, ... hideg tetemeinek a' Főtemplomi Sírboltba letétele alkalmával: opac-EUL01-001086046
Issued with: 1848-ik évi május hó 1-ső napján tartatott Esztergam megyének törvényt hirdető köz-gyűlése alkalmával: opac-EUL01-001086630
Issued with: A cs. kir. fő hadi szállásból Temesvárról f. hó 14-éről érkezett hírek szerint a pártütők szerte széllednek ...: opac-EUL01-001087229
Issued with: A képviselő-háznak 1848-dik évi october 7-dik napján reggel tartott ülésében hozott határozata: opac-EUL01-001087282
Issued with: A magyar katonákhoz: opac-EUL01-001087222
Issued with: A' "Való" czimű katonai lap' programmja: opac-EUL01-001087273
Issued with: A' nemes Magyar Haza' keblében Helvétziai vallástételt tartó Szentegyházak, 's különösen a' fő-tiszteletű egyházi kerületek ... előljárói, régtőlfogva érzék annak szükségességét, hogy ... Pest városában ... egy középponti reformált Ekklésia alapittassék ..: opac-EUL01-001086486
Issued with: A' nemzet kormánya a' néphez! A' haza veszélyben van!: opac-EUL01-001087239
Issued with: Altábornagy Moga és minden Magyarországon lévő cs. k. generalisok, stábális- és katonatisztekhez: opac-EUL01-001086578
Issued with: Alázatos értesités, minél fogva a' Felséges Kincslet előtt a' megürűlt esztergomi érsekséget jogilag képviselő ügyészikar, miután fizetése ... csekély, ... úgy azt, valamint napi dijazását is megjavitatni, és magát személyzetéhezi szolgálattal ellátatni mély a: opac-EUL01-001086103
Issued with: An den Herrn Feldmarschall-Lieutenant Moga und sämmtliche in Ungarn besindliche k. k. Generale, Stabs- und Ober-Officiere: opac-EUL01-001086585
Issued with: Az 1848. XVIII-dik törvényczikkely felhatalmazta a ministeriumot, hogy a büntető eljárásról szóló 1844-diki országgyülési törvényjavaslat elvei szerint a' sajtóvétségek felett itélendő esküttszékek alakitását ideiglenesen eszközölje, ...: opac-EUL01-001087275
Issued with: Az alább következő két irományt, minden további magyaráza nélkül, ezennel közrebocsáttatik ...: opac-EUL01-001087096
Issued with: Az esztergomi takarék pénztár üzlet kimutatványa 1848-évröl: opac-EUL01-001088547
Issued with: Az esztergomi takarék pénztári 1849-dik évi részvényesek nevei: opac-EUL01-000547322
Issued with: Az esztergomi érseki mesterképző intézet növendékeinek II-sod évi palyájokról hivatalos ismértetvény 1848/9 esztendőben: opac-EUL01-001088567
Issued with: Beszédek, mellyek méltóságos Gosztonyi és Krencsi Gosztonyi Miklós úr valóságos udvari tanácsosnak és a' tekintetes váltó-feltörvényszék elnökének, ezen elnöki székbe történt igtatása alkalmával 1843. évi november 16-ikán tartattak: opac-EUL01-001085960
Issued with: Celsissimo ac reverendissimo ... domino principi Joanni Bapt. Scitovszky de Nagy-kér Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis archi episcopo ... occasione solennis inaugurationis die 6. Januarii 1850 devotissime dicatum a Scholis Piis Provinciae Hungariae et Transilvaniae: opac-EUL01-001087193
Issued with: Dem Graner Comitate: opac-EUL01-001086741
Issued with: Der denkwürdige 5. Juni. Kossuth's Einzug in Pesth. als Landes-Gouverneur und die Beleuchtung der Stadt: opac-EUL01-001087270
Issued with: Elegia honoribus celsissimi ac reverendissimi domini Joannis Scitovszky metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis archi-episcopi, ... incliti Regni Hungarie primatis ... dum 6-ta Januarii anni 1850. sedem primatialem capesseret in tesseram grati animi a Conventu Zirczensii S. Ord. Cisterci: opac-EUL01-001087199
Issued with: Eminentissimus ac reverendissimus Dominus, Sancta Romanae Ecclesiae presbyter cardinalis, princeps Alexander a Rudna et Divék-Újfalu, Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis archi-episcopus, ...: opac-EUL01-001085944
Issued with: Encomiasticon potentissimo invictissimo ... caesari Nicolao I. Pauli filio totius Rutheniae autocratori dum composita cum debellato terra marique Turciae imperatore Muhamede Secundo pace generosissima IV. non Septemb. anno ... MDCCCXXIX. ...: opac-EUL01-001085919
Issued with: Esztergom vármegye' Egyetemének: opac-EUL01-001086738
Issued with: Extrablatt zur Pester Zeitung Ausgegeben am 18. August 1849. Abends : Amtliche Mittheilungen vom Kriegsschauplatze: opac-EUL01-001087265
Issued with: Extractus e Rituali Parisiensi, Auctoritate Illmi, et Rndmi in Christo Patris et Domini, D. Hyacinthi-Ludovici de Quelen, Parisiensis Archi-Episcopi edito Lutetiae Parisiorum 1839.: opac-EUL01-001086161
Issued with: Fegyverre honfiak! Hazánk veszélyben van ...: opac-EUL01-001086610
Issued with: Felszólitás A múlt évben épen ezen idő-tájban egy ugynevezett Forint-egylet alakult Bécsben, ...: opac-EUL01-001087259
Issued with: Fő méltóságú herczeg-primásnak, és esztergami érseknek, tekintetes nemes Pest vármegyéhez intézett levele: opac-EUL01-001085951
Issued with: Határozata a KK. és RRnek az országgyülési követek szavazatáról: opac-EUL01-001086669
Issued with: Herczeg Windischgrätz Alfred, császári királyi tábornagy, ... proclamatioja Magyarország és Erdély népéhez ...: opac-EUL01-001086589
Issued with: Herczeg-primás Kopácsy József melszobrát illető: opac-EUL01-001086618
Issued with: Hirdetmény Első Ferencz-József ő cs. kir. s apostoli felsége meghatalmazottja herczeg Windischgrätz cs. kir. tábornagy parancsára mindenkinek tudtára adatik, hogy a ki e következőkben bünösnek találtatik, nyilvános pártütőnek tekintetni, és rögtöni itélet által ha: opac-EUL01-001086916
Issued with: Hirdetmény Haynau cs. kir. tábori szertárnagy és hadsereg főparantsnok úr nevében ezennel köz hirré tétetik, ...: opac-EUL01-001087264
Issued with: Hirdetés ő herczegsége Windischgrätz Alfred cs. kir. tábornagy által, ...: opac-EUL01-001086922
Issued with: Hirtenbrief Allen Hochwürdigen Seelsorgen der katholischen Kirche Ungarns, und all unsern in Christo vielgeliebten Gläubigen jeden Standes Heil, Segen und Frieden im Herrn!: opac-EUL01-001087634
Issued with: Hut herab, auf die Kniee gefallen!: opac-EUL01-001087297
Issued with: Im allerhöchsten Auftrage Sr. Majestät des Kaisers und Königs Franz Joseph des I. durch seine Durchlaucht den Herrn k. k. Feldmarschall Alfred Fürsten zu Windischgrätz zum königlichen Commissär für die Städte Ofen, Pest und für Alt-Ofen ernannt, ...: opac-EUL01-001086877
Issued with: Instructio pro dominis regnicolarem conscriptionem peracturis deputatis in sequelam articuli 7mi anni 1827mi elargita: opac-EUL01-001086448
Issued with: Kundmachung Auf Befehl Sr. Durchlaucht des von Seiner Majestät dem Kaiser und König Franz Joseph dem Ersten bevollmächtigten Herrn Feldmarschalls Fürsten Alfred Windischgrätz wird bekannt gemacht, dass derjenige, welcher folgende Handlungen begeht, als offener Empörer standrechtli: opac-EUL01-001086912
Issued with: Kundmachung Auf Befehl Sr. Durchlaucht des von Seiner Majestät dem Kaiser und König Franz Joseph dem Ersten bevollmächtigten Herrn Feldmarschalls Fürsten Alfred Windischgrätz wird bekannt gemacht, dass derjenige, welcher folgende Handlungen begeht, als offener Empörer standrechtli: opac-EUL01-001086897
Issued with: Kundmachung Die beiden Judengemeinden in Pesth und Alt-Ofen haben ihr mehrfältiges wahrhaft schändliches und gesetzwidriges Benehmen im Allgemeinen, ...: opac-EUL01-001087255
Issued with: Kundmachung Von Sr. Durchlaucht dem k. k. Feldmarchall Fürsten zu Windischgrätz, ...: opac-EUL01-001086925
Issued with: Kéz-ipari táblázat: opac-EUL01-001088560
Issued with: Magyar koronám Országainak földmívelő lakosaihoz: opac-EUL01-001086510
Issued with: Magyarok!: opac-EUL01-001085850
Issued with: Magyarország alrendű papságának üdvözlet az Urban!: opac-EUL01-001086632
Issued with: Marczius tizenötödike: opac-EUL01-001087105
Issued with: Mi Első Ferencz-József, Isten kedvező kegyelméből ausztriai császár, magyar, cseh, dalmát, horvát, tót, ... országok ... királya, ...: opac-EUL01-001086518
Issued with: Mérleg és értek kimutatása: opac-EUL01-001088550
Issued with: Naríďeňja: opac-EUL01-001087089
Issued with: Nemes Kállay Erzsébet asszonynak mint felperesnek - báró Jósika Miklós mint alperes ellen - a' főtisztelendő Esztergomi sz. szék előtt a' házasság semmiségét tárgyazó egyszerűen megújitott váló perében: opac-EUL01-001086135
Issued with: Nemzetőrségi öltözeti szabályok - Lovas nemzetőr: opac-EUL01-001086690
Issued with: Nyilatkozata az országosan egybegyült KK. és RRnek: opac-EUL01-001086668
Issued with: Ode celsissimo ac reverendissimo principi domino Joanni Bapt. Scitovszky de Nagy-kér Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis archiepiscopo ... occasione solennis ejusdem inaugurationis VIII. id. Januar MDCCCL. ab Archi-abbatia S. Martini de S. Monte Pannoniae Ordinis S. Benedicti oblata: opac-EUL01-001087180
Issued with: Oratio funebris quam honoribus piae memoriae excellentissimi ... domini Stephani e liberis baronibus Fischer de Nagy-Szalatnya, ... dicavit et cum iusta solennia in Metropolitana Agriensi Ecclesia die XXVIII. Augusti anno MDCCCXXII persolverentur dixit Iosephus Orgler ...: opac-EUL01-001085868
Issued with: Oratio pro regina ejusque conregente Josepho in Romanorum imperatorem electo: opac-EUL01-001085849
Issued with: Ostrihomskeg Stolici: opac-EUL01-001086742
Issued with: Pannonhegyi sz. Bene rendiek esztergomi kir. közép-tanodájában oktatott ifjuságnak osztályzata 1847/8-dik tanév második felében: opac-EUL01-001086671
Issued with: Pannonhegyi sz. Bene rendiek esztergomi kir. közép-tanodájában oktatott ifjuságnak osztályzata 1847/8-dik tanév második felében: opac-EUL01-001086627
Issued with: Proclamatio: opac-EUL01-001087069
Issued with: Proclamatio: opac-EUL01-001086573
Issued with: Proclamatio: opac-EUL01-001086674
Issued with: Proclamatio a' Magyar lázadók vezérei alatt jelenleg még létező császári és királyi katonákhoz!: opac-EUL01-001086809
Issued with: Proclamation des Fürsten Alfred zu Windischgrätz, k. k. Feldmarschalls, ...: opac-EUL01-001086503
Issued with: Proklamation: opac-EUL01-001086568
Issued with: Proklamation an die unter Kommando der ungarischen Rebellen-Führer gegenwärtig noch stehenden k. k. Truppen: opac-EUL01-001086822
Issued with: Proklamation des Fürsten Alfred zu Windischgrätz, k. k. Feldmarschalls, ... an das Landvolk in Ungarn und Siebenbürgen: opac-EUL01-001086591
Issued with: Prowolanja, knježata Alfreda Windissgreca c. k. feldmarssala, ...: opac-EUL01-001086505
Issued with: Puncta visitationis canonicae per principem primatem archi-episcopum peragendae: opac-EUL01-001086439
Issued with: Rede, des hochgebohrnen und hochwürdigsten ... Herrn Franz aus dem gräflichen Hause von Berchtoldt, Freyherrn von Ungerschitz, Bischofs von Neusohl, ... vorgetragen den 28. des Monats October 1776. da derselbe die Neusohler Domm-Kirche zum erstenmal betretten: opac-EUL01-001085844
Issued with: Rendelvény: opac-EUL01-001087083
Issued with: Rendelvény: opac-EUL01-001087074
Issued with: Rozmlúwáňi pastirow, keď nagdustognegsé a wisoceoswíť'ené kňiža Aleksander z Rudného, a Ďiwáckég Nowég-Wsi, ... k swému Dústogenstwú pristupowal, pristogené, a ... prednesené roku 1820.: opac-EUL01-001085867
Issued with: Sermo in solemnibus exequiis ... domini Josephi Kluch, episcopi Nittriensis, ... habitus Nittriae in Ecclesia Cathedrali Calendis Maji 1827 per Alexium Jordánszky, ..: opac-EUL01-001085873
Issued with: Spew ke cťi nagdustognegsého a wisoceoswíť'eného kňižata Aleksandra z Rudného, a Ďiwáckég Nowég-Wsi, ... hlawnég Cirkwi Ostrihomskég arci-biskupa, ... k geho w Ostrihome roku 1820 ďňa 16. Mága preslawnému w hodnosť uwáďáňú s naghlbsú poňíženosťu obetuwaní: opac-EUL01-001085866
Issued with: Status personalis et officialis liberae regiaeque civitatis Strigoniensis, anno post reparatam salutem Millesimo Octingentesimo Vicesimo Octavo, ... quo princeps Alexander a Rudna et Divék-Újfalu regni primas et archi-episcopus Strigoniensis, inaugurationis suae anno octavo, templi, q: opac-EUL01-001086472
Issued with: Tisztelet-koszoru mellyel főméltóságu 's főtisztelendő Nagykéri Scitovszky János, esztergami érsek, ... érseki méltóságába Esztergamban, 1850-dik évi január 6-kán, történt ünnepélyes beiktatására kedveskedik: "A' Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat.": opac-EUL01-001087208
Issued with: Tisztelt Polgártársnők!: opac-EUL01-001086621
Issued with: Verordnung: opac-EUL01-001087077
Issued with: Vicisti curas Parochi Pater Alme: quid ultra? ...: opac-EUL01-001085893
Issued with: Wir Franz Joseph der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn und Böhmen, ...: opac-EUL01-001086553
Issued with: Érzelmek főméltóságu 's főtisztelendő Nagykéri Scitovszky János, esztergami érsek, ... érseki méltóságába Esztergamban, 1849-ik évi december 16-ikán történt diszes beigtatásakor, Ponori Thewrewk Józseftől, ...: opac-EUL01-001087166
Issued with: Örömhangok mellyekkel főméltóságu herczeg Nagy-kéri Scitovszky Ker. János urnak esztergomi érsek, ... fényes beiktatását Boldogasszony hava 6-án 1850. évben ünneplé az Esztergomi Kir. Tanoda: opac-EUL01-001087174
Issued with: Új-esztendőbéli köszöntés: opac-EUL01-001085877
Issued with: Ő Felsége a' magyar király' nevében, belügyministere által ugy ez országbéli, mint a külföldi illető hatóságok megkerestetnek, miképen Fay Györgyné született Puky Borbála asszonyság ... kinek részére a német szövetséges tartományokba és visszautazásra, jelen : opac-EUL01-001086075
Issued with: Ő császári királyi apostoli Felsége folyó év julius 21-kén kelt ... határozatánál fogva ... megüresedett esztergomi érsekségre, ... Nagykéri Scitovszky Keresztély Jánost ... kinevezni méltóztatott: opac-EUL01-001087674
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!
There is no stock service after 19:30 on weekdays and on weekends in the University Library And Archives. Previously submitted requests may be picked up from the book vending machine located in the lobby, provided that the machine was designated as the pick-up point when the request was submitted and that notification of the pick-up was received.

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._2r_082 KRNY Non-circulating  Place a Hold