Pŏnyŏk chŏnjaeng : mal ŭl sangdae ro han poiji annŭn chŏnjaeng, mal kwa am sai ŭi muhan han katcha hoero rŭl p'ahech'inda = War on words

Saved in:
Bibliographic Details
Alternate Titles:War on words
Main Author:
Format: Book
Language:Korean
Published: Kyŏnggi-do P'aju-si : Kungni, 2017
Edition:1-p'an
Subjects:
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!
id opac-EUL01-001078292
institution L_491
EUL01
spelling Yi, Hŭi-jae 1961- 880-01
Pŏnyŏk chŏnjaeng mal ŭl sangdae ro han poiji annŭn chŏnjaeng, mal kwa am sai ŭi muhan han katcha hoero rŭl p'ahech'inda = War on words Yi Hŭi-jae chiŭm 880-02
War on words
1-p'an 880-03
Kyŏnggi-do P'aju-si Kungni 2017 880-04
518 p. ill. 23 cm
A fordítás nehézségei, politikai és kulturális hatások a fordítás során
könyv
Includes bibliographical references and index.
Translating and interpreting Political aspects.
Language and culture.
100-01 이 희재 1961-
245-02 번역 전쟁 말 을 상대 로 한 보이지 않는 전쟁, 말 과 앎 사이 의 무한 한 가짜 회로 를 파헤친다 = War on words 이 희재 지음
250-03 1판
260-04 경기도 파주시 궁리 2017
EUL01
language Korean
format Book
author Yi, Hŭi-jae (1961-)
spellingShingle Yi, Hŭi-jae (1961-)
Pŏnyŏk chŏnjaeng : mal ŭl sangdae ro han poiji annŭn chŏnjaeng, mal kwa am sai ŭi muhan han katcha hoero rŭl p'ahech'inda = War on words
Translating and interpreting -- Political aspects.
Language and culture.
author_facet Yi, Hŭi-jae (1961-)
author_sort Yi, Hŭi-jae 1961-
title Pŏnyŏk chŏnjaeng : mal ŭl sangdae ro han poiji annŭn chŏnjaeng, mal kwa am sai ŭi muhan han katcha hoero rŭl p'ahech'inda = War on words
title_sub mal ŭl sangdae ro han poiji annŭn chŏnjaeng, mal kwa am sai ŭi muhan han katcha hoero rŭl p'ahech'inda = War on words
title_short Pŏnyŏk chŏnjaeng
title_full Pŏnyŏk chŏnjaeng mal ŭl sangdae ro han poiji annŭn chŏnjaeng, mal kwa am sai ŭi muhan han katcha hoero rŭl p'ahech'inda = War on words Yi Hŭi-jae chiŭm
title_fullStr Pŏnyŏk chŏnjaeng mal ŭl sangdae ro han poiji annŭn chŏnjaeng, mal kwa am sai ŭi muhan han katcha hoero rŭl p'ahech'inda = War on words Yi Hŭi-jae chiŭm
title_full_unstemmed Pŏnyŏk chŏnjaeng mal ŭl sangdae ro han poiji annŭn chŏnjaeng, mal kwa am sai ŭi muhan han katcha hoero rŭl p'ahech'inda = War on words Yi Hŭi-jae chiŭm
title_auth Pŏnyŏk chŏnjaeng mal ŭl sangdae ro han poiji annŭn chŏnjaeng, mal kwa am sai ŭi muhan han katcha hoero rŭl p'ahech'inda = War on words
title_alt War on words
title_sort ponyok chonjaeng mal ul sangdae ro han poiji annun chonjaeng mal kwa am sai ui muhan han katcha hoero rul p ahech inda war on words
publishDate 2017
publishDateSort 2017
physical 518 p. : ill. ; 23 cm
edition 1-p'an
isbn 9788958204930
8958204931
callnumber-first P - Language and Literature
callnumber-subject P - Philology and Linguistics
callnumber-label P306
callnumber-raw kor2081
callnumber-search kor2081
topic Translating and interpreting -- Political aspects.
Language and culture.
topic_facet Translating and interpreting -- Political aspects.
Language and culture.
Translating and interpreting
Language and culture.
Political aspects.
illustrated Illustrated
oclc_num 1066256356
first_indexed 2023-12-27T15:15:44Z
last_indexed 2023-12-29T20:10:44Z
recordtype opac
publisher Kyŏnggi-do P'aju-si : Kungni
_version_ 1786644576008667138
score 13,365608
generalnotes General_Note:A fordítás nehézségei, politikai és kulturális hatások a fordítás során
bibliography Includes bibliographical references and index.