Kurze Schilderung seines Lebens und Wirkens : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Format: small print
Language:German
Published: [Graz] : Gedruckt bei J. Kienreich, 1852
Subjects:
Related Items:Issued with: A nagyváradi Erzsébet-császárné-bölcsőde első éves jelentése a bölcsőde keletkeztétől, az 1855. év végeig közöltetett az 1856. évi april 24. tartott közgyűlésből: opac-EUL01-000981520
Issued with: A szombathelyi nyilvános nyolcz osztályu romai kath. gymnasiumnak ötödik programmja 1855/6.: opac-EUL01-000981626
Issued with: A' nagy-várad-olaszi elemi tanodába járó tanítványoknak az 1854/5 tanévnek második felében a' kiszabott tárgyakban tett előmeneteli érdemök szerént való felosztása: opac-EUL01-000981525
Issued with: Abschrift Z: 18712/1173: opac-EUL01-000981700
Issued with: Akademiai egyházi beszéd, mellyet Boldogságos Szüz Mária' szeplötlen fogantatásáról dogmaticailag meghatározott hit-czikknek ünnepélyes kihirdetése alkalmakor az Egyetemi Templomban tartott Grynaeus Alajos ... 1855 év május 6.: opac-EUL01-000981535
Issued with: Amtliches Verzeichniss des Lehr- und Beamten-Personals, so wie der Studirenden an der kais. kön. Universitaet zu Pest im Studien-Jahre 1855/6.: opac-EUL01-000981651
Issued with: An Seine Eminenz den hochwürdigsten Herrn Johann Scitovszky von Nagykér, Kardinal-Erzbischof von Gran, Fürstprimas von Ungarn, ... als die von Hochdemselben vollendete Domkirche zu Gran am 31. August 1856 feierlichst eingeweiht wurde: opac-EUL01-000981594
Issued with: Anno 1857 die 22 mensis februarii in Conventu Magno-Varadinensi ad Sanctum Angelum custodem Ordinis Sancti Joannis Dei, ... in Domino obdormivit ... Heraclius Sztranczel sacerdos ... aetatis suae annorum 65. ... requiescat in pace [Isidorus Selmeczy]: opac-EUL01-000981572
Issued with: Antistes Strigoniensis dum novam metropolitanae eiusdem nominis ecclesiae basilicam die 31. Augusti 1856. consecraret, in suis meritis celebratus: opac-EUL01-000981621
Issued with: Az 1857-dik ujévi s névnapi üdvözleteket a "nagyváradi koldusápoló intézet" javára megváltották ...: opac-EUL01-000981668
Issued with: Baróthy Pál, gyermekeinek, ... és ... unokái ... nevökben is, mély bánattal jelenti hőn szeretett nejének Németh Máriának ... életének 43-dik, ... évében történt gyászos kimultát ...: opac-EUL01-000981562
Issued with: Bauer Aloysia, férjezett Kölber Fülöpné maga, 's gyermekeinek, ... nevökben elkeseredett szivvel jelenti feledhetetlen, 's mélyen tisztelt nagybátyuknak főtisztelendő Samuel Alajos ... bold. Szűz Máriáról czimzet majki prépost, ... úrnak, ... életének 52-ik évében t: opac-EUL01-000981554
Issued with: Beilage zum "österreichischen Volksfreund" Nr. 88.: opac-EUL01-000981683
Issued with: Bucsu-hangok, melyekkel főtiszteletü 's tudós Simon Zsigmond urat a' Szent Benedek rend, Szent Márton püspök és hitvallóról czimzett főapátságának perjelét volt igazgatójukat midőn ugyanazon főapátság perjelségére az 1856. év Bőjtelő havának elsőjén költözik: opac-EUL01-000981632
Issued with: Búcsu-előadás a nagyváradi apáczák kolostorában épitendő elkerülhetlen szükségü leányiskola elősegéllésére Nagyvárad, kedd Martius 10-kén 1857 a fekete sas teremében zárelőadás ... bűvészet- és természettanból, ... előadva "az északi bűvész" név alatt i: opac-EUL01-000981711
Issued with: Cardinali Ioanni Scitovszky principi in consecratione Basilicae suae Strigoniensis Benedictini Pannonii ex pietate voverunt: opac-EUL01-000981677
Issued with: Cs. kir. nyugalmazott főhadnagy Gálbory Sándor, ... ifj. Gálbory Sámuel, Gálbory József és Gálbory Anna ... szomorodott szivvel tudatják szeretett testvére és feledhetlen atyjuk idősb Gálbory Sámuelnek ... életének 68-ik évében történt halálát ...: opac-EUL01-000981573
Issued with: Csajághy Laura a maga és árva gyermekei ... nevében elkeseredett szívvel jelenti forrón szeretett férjének, s illetőleg legjobb édes atyjoknak ... Vörösmarty Mihály úrnak, a magyar tudományos akademia rendes tagjának, ... éltének ötvenötödik, ... évében ... tört: opac-EUL01-000981553
Issued with: Das Officierscorps des 4. Bataillons des k. k. Erzherzog Josef 37. Linien-Infanterie-Regiments zeigt, das am 8-ten November 1856 ... Herrn k. k. Majoren Alexius Lehotzky de Király-Lehotta, Werbbezirks-, und 4. Bataillons-Commandanten des obigen Regiments, hiemit an und gibtsichdie Ehre: opac-EUL01-000981561
Issued with: Decretum in nomine sanctissimae Trinitatis, et individuae Unitatis, Amen.: opac-EUL01-000981676
Issued with: Dictiones in visitatione apostolica archicoenobii S. Martini de Sacro Monte Pannoniae ord. S. Benedicti habitae anno 1855.: opac-EUL01-000981674
Issued with: Die Einführung besserer Thurmuhren betreffend: opac-EUL01-000981579
Issued with: Ferenczy István a művész, élte 65-ik évében ... az Úrban csendesen elaludt ...: opac-EUL01-000981558
Issued with: Fölhivás Nagyvárad városa nemes emberbarátihoz: opac-EUL01-000981689
Issued with: Fünfter Jahresbericht des Marien-Vereines zur Beförderung der katholischen Mission in Central-Afrika das Jahr vom 1. März 1855 bis letzten Februar 1856 gerechnet: opac-EUL01-000981635
Issued with: Gróf Wenckheim Jósef cs. kir. Aranykulcsos, és gróf Wenckheim Stephania, született Jankovich ... örömteljes szivvel jelentik szeretett leányuk gróf Wenckheim Minkának ... Zsadányi, és Török-Szt.-Miklósi gróf Almásy Kálmán urral folyó 1855-ik évi julius 23-án a' gyu: opac-EUL01-000981523
Issued with: Gyászdal tisztelendő Fillenbaum József esztergom főmegyei papnövendék, ... hamvai fölött elhunyt 1856. Máriahó 26-án ... életének 20-ik évében: opac-EUL01-000981644
Issued with: Hirdetmény Mint már a m. é. deczember hó 14-ről kelt fölhivásban köztudomásra hozatott, a nagyváradi "Erzsébet-császárnő-bölcsőde" javára f. é. január 30-dik napján a Fekete sas vendéglő tánczteremében ... tánczvigalom fog tartatni, ...: opac-EUL01-000981694
Issued with: Hirdetés A fenyitő törvény 320. §-a tartalma szerint kihágást követ el, ...: opac-EUL01-000981714
Issued with: Honoribus eminentissimi ac reverendissimi ... domini Joannis Bapt. ... Scitovszky, metropolitanae ecclesiae Strigoniensis archi-episcopi, ... dum Basilica Strigoniensis die 31. Augusti 1856. solemni consecraretur ritu in aevum gratus clerus dioecesis Quinque-ecclesiarum: opac-EUL01-000981616
Issued with: Istrograni templi auspiciis, augusto poli festive adstat augusta Austriae aula prona gens, et venerati praelati: opac-EUL01-000981592
Issued with: István bácsi aranytanácsai a veszedelmekben: opac-EUL01-000981708
Issued with: Jegyzéke az esztergomi basilica 1856-dik esztendei augustus 31-dik napján véghezment fölszentelése ünnepélyén jelen volt t. cz. vendégeknek: opac-EUL01-000981582
Issued with: Keszthelyi premontrei katholikum algymnasium programmja 1854/5-ki tanévre: opac-EUL01-000981524
Issued with: Kundmachung Nach Inhalt des §es 320 des Strafgesetzbuches begeht derjenige, ...: opac-EUL01-001022612
Issued with: Lecturis salutem!: opac-EUL01-000981671
Issued with: Lyrai epigrammák az esztergami uj egyházra, nyárutó 31-én 1856.: opac-EUL01-000981702
Issued with: Maria, die Königin ohne Makel empfangen predigt von Joseph Othmar, Fürst-Erzbischof von Wien, gehalten am 21. Julius 1855 in der Metropolitankirche zu St. Stephan: opac-EUL01-000981547
Issued with: Mariae sine labe conceptio edicta Beatissimae Virginis Mariae matris Dei redemptoris de matre sterili immaculate conceptae glorificatio, dogmate per sanctissimum papam Pium Nonum summum pontificem edicto die 8-a Decembris MDCCCLIV.: opac-EUL01-000981536
Issued with: Nagyváradi királyi felső elemi tanoda ifjúságának érdemsorozata 1854/5-nek második felében: opac-EUL01-000981672
Issued with: Nuncium literarium: opac-EUL01-000981588
Issued with: Névjegyzéke azon hölgyeknek, kik a Nagyváradon létesült bölcsődérei felügyelést elvállalni méltóztattak, egy számukra készült figyelmeztetéssel: opac-EUL01-000981529
Issued with: Ode eminentissimo ac reverendissimo domino ... Joanni Bapt. Scitovszky de Nagy-Kér, ... Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo, ... occasione solennis consecrationis Basilicae Strigoniensis dominica XVI. post Pentecosten in diem 31. Augusti 1856 incidente a Districtu Vic: opac-EUL01-000981614
Issued with: Ordo praelectionum in Caesareo-Regia Scientiarum Universitate Pestiensi pro semestri aestivo anni scholastici 1854/5.: opac-EUL01-000981647
Issued with: Ordo praelectionum in Caesareo-Regia Scientiarum Universitate Pestiensi pro semestri aestivo anni scholastici 1855/6.: opac-EUL01-000981649
Issued with: Ordo praelectionum in Caesareo-Regia Scientiarum Universitate Pestiensi pro semestri hiberno anni scholastici 1855/6.: opac-EUL01-000981648
Issued with: Ordo praelectionum in Caesareo-Regia Scientiarum Universitate Pestiensi pro semestri hyberno anni scholastici 1854/5.: opac-EUL01-000981645
Issued with: Programm für den 13-ten Jänner 1856.: opac-EUL01-000981526
Issued with: Programm für den 24-ten März 1856.: opac-EUL01-000981527
Issued with: Pécs-egyházmegyei hódolat ... Nagykéri Scitovszky János ur, cardinalis, esztergomi érsek, ... halhatatlan érdemeinek az esztergomi székesegyház 1856-ki augustus 31-kéni ünnepélyes fölszentelésekor: opac-EUL01-000981615
Issued with: Sermo academicus dum Facultas Theologica C. R. Scientiarum Universitatis Pestiensis immaculati conceptus Beatae Deiparae Virginis Mariae dogmaticam definitionem a sanctissimo domino nostro Pio IX. pontifice maximo exultante universa ecclesia editam II. Non. Maji MDCCCLV ritu solenni age: opac-EUL01-000981544
Issued with: Sioni örömhangok, melyeket az Esztergomi Főegyház ünnepélyes szentelésekor 1856-ik év' Kiasszony hava 31-kén nyilvánított a Cs. Kir. Pesti Egyetem: opac-EUL01-000981617
Issued with: Sollemnia dedicationis basilicae Strigoniensis ad Beatam Mariam Virginem in coelos assumtam a scholis piis provinciae Hungariae et Transilvaniae celebrata pridie kalendas Septembres anno MDCCCLVI.: opac-EUL01-000981622
Issued with: Stettner Lajos és Antal, ugy magok, mint Mária, Zsófia, Károly, János és Sándor nő- és fivérek nevében bensőleg megszomorodott bánatos szivvel jelentik, felejthetetlen szeretett édes atyjuk idősb Stettner Antal polg. pintér-mester-iparosnak, ... élete 63-dik évében t: opac-EUL01-000981574
Issued with: Szonettek a fényes ünnepélyre, midőn főméltóságu Nagy-Kéri Scitovszky Ker. János herczeg-primás és bibornok ... az esztergomi főegyházat aug. 31-dikén 1856 fölszentelé a csornai prémontréiektől: opac-EUL01-000981679
Issued with: Tanodaévvégi tudósítvány a Nagy-Szombati Érseki Nagy-Gymnasiumról 1854/5 évre: opac-EUL01-000981533
Issued with: Toldy Ferenc, a cs. királyi Egyetemi Könyvtár igazgatója ... a maga, és hitvese ... úgy gyermekei, ... nevökben, ... elkeseredett szívvel jelenti forrón szeretett ... édesanyja, illetőleg napa és nagyanyjoknak ... Thalherr Jozéfa asszonynak, néhai id. Schedel Ferenc, ....: opac-EUL01-000981568
Issued with: Tudósítvány a pesti Kegyes Tanítórendi Nagy Gymnasiumról 1855/56-ki tanévben: opac-EUL01-000981623
Issued with: Verzeichniss der in dem Krankenhause der barmherzigen Brüder zu Wien in der Leopoldstadt vom 1. November 1854 bis letzten October 1855 vorgekommenen Krankheitsformen: opac-EUL01-000981531
Issued with: Vierter Jahresbericht des Marien-Vereines zur Beförderung der katholischen Mission in Central-Afrika das Jahr vom 1. März 1854 bis letzten Februar 1855 gerechnet: opac-EUL01-000981545
Issued with: Vágvölgyi hét tájkép természet után rajzolva 1845-ben: opac-EUL01-000981521
Issued with: Ének az esztergomi fő-egyház felszentelése ünnepére, Kis-asszony hava 31-kén 1856.: opac-EUL01-000981598
Issued with: Értesítvény a nagy-szombati érseki finevelőintézet részéről, az 1855/6-ki iskolai évre: opac-EUL01-000981633
Issued with: Értesítés a nagyszombati érseki finövelde részéről, az 1856/7-ki iskolai évre: opac-EUL01-000981628
Issued with: Érzelmek tekintetes Dálnoki Nagy Barnabás ur tiszteletére, midőn engem Miskolczon ... a' "Magyar Korona" szálloda teremében ... véletlen üdvözle: opac-EUL01-000981519
Issued with: Örömvers, melyet főmagasságu és főtisztelendő Nagykéri Scitovszky Ker. János urnak, ... az esztergomi székesegyház érseke, ... mélyen tisztelt kegyelmes főpásztorunknak midőn általa az esztergomi érseki székes főegyház országos ünnepélylyel fölszenteltetnék 185: opac-EUL01-000981620
Issued with: Özvegy Korcsmáros Therezia, özvegy Márffy Anna ezredesnő, Rumy Borbála, Zarka Sándor, és Szalay Christina elkeseredett szivvel jelentik szeretett testvérjöknek Szalay Julianna született Zarka asszonyságnak, ... élete 54-dik évében történt gyászos kimultát ...: opac-EUL01-000981551
Issued with: Özvegy Reviczky Fridriknő született Juricskay Amália, mély fájdalommal tudatja, miszerint a Mindenhatónak atyai tetszése, hiven szeretett férjét, revizsnyei Reviczky Fridriket, cs. k. nagyváradi országos törvényszék nyugalmazott tanácsosát, ... életének 59-dik, ... é: opac-EUL01-000981557
Issued with: Üdvözlet ő császári s apost. királyi fölségéhez Ferenc József legkegyelmesebb urunkhoz ... Esztergom főanya-egyháza fölszentelésének ünnepén Kiasszony hava 31-dikén MDCCCLVI.: opac-EUL01-000981680
Issued with: Ő cs. k. apostoli felsége mult hó 18-kán l. k. kelt legmagasb határozványa folytán "Erzsébet császárnő" nevet viselő nagyváradi ... bölcsőde ünnepélyes megnyitására s egyházilagi felavattatására, ... megjelenni teljes tisztelettel felkéretnek ...: opac-EUL01-000981530
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._4r_097 KRNY Non-circulating  Place a Hold