Tekíntetes 's tudós Faber Antal urnak, ... a' posonyi k. fő oskolában rendes tanítójának ... diszes nevenapjára tisztelettel ajánlták buzgó tanítványi ... Sz. Iván hava' 13-án 1832. : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Format: small print
Language:Hungarian
Published: Posonyban : Belnay örököseinek betüivel, 1832
Subjects:
Related Items:Issued with: A kelő nap nagyságos, fő tisztelendő Kováts Tamás pannonhegyi fő apát úrnak, fő apátságába lett beiktatása alkalmával hódolólag Böjt elő hava 14-dikén 1830: opac-EUL01-000971812
Issued with: A' dicsőségesen uralkodó felséges magyar király' születése' innepére készittetett háláadó énekek: opac-EUL01-000971802
Issued with: A' korlátlan törvénytanuló: opac-EUL01-000971852
Issued with: Alagya, mellyet néhai főtisztelendő tudós Bilnicza Pál úrnak (szül. 1772, megh. 1834. nov. 24.) a' Dunán inneni Egyházkerűlet superintendensének, ... lyceumi professornak, buzgó pártfogojának emlékezetére szentelt a' magyar tanuló-társaság: opac-EUL01-000971882
Issued with: Az 1824 november 9-kén Szomtbathelyen tartatott ujító szék alkalmával választott t. n. Vas vármegye' t. tiszti karának tiszteletére: opac-EUL01-000971478
Issued with: Baratságos koszorú mellyett tekintetes, ns., nemz. és vitézlő Pajor Antal úrnak, ... Pesth vármegye katonai biztosának, midőn május holnapjába ... a' fő nyertes számot eltalálta ... öszve kapcsolván ... e' folyó 1837-ik évi, Szent Iván hava 13-ik napján tartandó bec: opac-EUL01-000971626
Issued with: Bucsúdal, mellyel nagyméltóságú, méltóságos ... Ürményi Ürményi Ferencz urat, ... Fiume szabad kiköto és város, 's az egész Magyar Tenger-part kormányzóját, ... ő excellentiáját, az 1832-iki ország-gyülésre indúltakor fiúi tisztelettel üdvözlé, a' Fiumei Ki: opac-EUL01-000971808
Issued with: Buzgó hódolás, mellyel dicsőségesen uralkodó Első Ferencz' felséges királ' ... urunknak születése' LXII-dik napján ... tartatott öröm-ünnep' alkalmával Böjt-elő hava' 12-kén 1829-ben áldozott Perlaky Dávid, ...: opac-EUL01-000971885
Issued with: Búcsú szó mellyel nagyságos 's fő tisztelendő Bekker János úrnak esztergami fő székes egyház kanonokjának, mint volt lelki pásztórának tisztelkedik a' Vadkerti Nemzeti Oskola: opac-EUL01-000971452
Issued with: Búcsúvers, mellyel fő tisztelendő Horváth Pál tihanyi apát urat, Pannonia hegyéről ... a Sz. Benedek rende kormányát, saját apátságába késéré a pannonhegyi szerzetes nevendékség: opac-EUL01-000971797
Issued with: Dal, mellyel méltóságos Zsadányi és Török sz. miklósi gróf Almásy Móricz urat, ő csász. kir. apostoli fölsége tanácsosát, a' fiumei 's az egész magyar tengerparti kir. Kormányszék első ülnökét, ... ő nagyságát, a' Fiumei Kir. Gymnasiumban a' szelíd tudományo: opac-EUL01-000971889
Issued with: Dall-koszoru mellyet méltóságos és fő-tisztelendő Palugyai és Bodafalvi Palugyay Imre úrnak, a' Kassai Egyházi Megye' lelki fő-pásztorának ... püspöki székébe iktatása' alkalmával hű tisztelete' bizonnyáúl fűzött a' kassai tudományi-kerületbeli kir. nemes nevel: opac-EUL01-000971463
Issued with: Díszes erkőltsre tanító ethika: opac-EUL01-000971890
Issued with: Esthajnal fő tisztelendő Horváth Pál tihanyi apát úrnak, a Pannonhegyi Benedictinus szerzet igazgatójának, mint ötven évű áldozónak fiui áldozatul, Karácson hava 28-dikán, 1828-dikban: opac-EUL01-000971822
Issued with: Felséges Coburg iffiabb Ferdinand August' lisabóni felséges öszvekelését versekben Parnaszus zengedezi: opac-EUL01-000971831
Issued with: Felséges császári 's királyi örökös fő herczeg József úr, Magyar ország nádor-ispánnya ... szeretett hitvesének Mária Dorothea felséges császári 's királyi örökös és született würtembergiai fő-herczeg aszszonynak legméltóbb üdvözletére áldozta Németh Jó: opac-EUL01-000971668
Issued with: Fő méltóságú méltóságú Vázsonykeői és Zichi gróf ifjabb Zichy István urnak, ... midőn t. n. Veszprém vármegye fő ispányának béiktatnék, tiszteletűl ajánlja, a' kegyes oskolák veszprémi háza: opac-EUL01-000971750
Issued with: Fő tisztelendő Kis-Apponyi Bartakovits Albert urnak, esztergami kanonoknak, midőn 1831 esztendei Sz. András hava' elején a' Nagy-szombati Egyházi kerület' helytartóságába beiktattatnék, hódol a' megyebéli nevendék papság: opac-EUL01-000971521
Issued with: Fő tisztelendő Kulifay István urat, nagy-szombati kanonokot, ... midőn Sz. András havában 1831 esztendőben a' nagy-szombati két papi nevendék ház' fő kórmányát kezébe venné, idvezli a' hódoló nevendék papság: opac-EUL01-000971525
Issued with: Fő tisztelendő Kuliffay István úrnak, a' ... Nagy-szombati Társas Káptalana' ... kanonokjának, az Esztergami Főmegye' ... nagy-szombati két pap-nevelő intézete' igazgatójának díszes neve' ünnepére 1834 öröm-érzetből buzgó nevendékei: opac-EUL01-000971685
Issued with: Fő tisztelendő tudós Grosser K. János úrnak, a' kegyes szerzet Magyar és Erdély országi fő igazgatójának ... törvényes vizsgálat' alkalmával hódol a' szegedi ház: opac-EUL01-000971541
Issued with: Fő tisztelendő és nagy érdemű Bolla Márton úrnak, a' kegyes oskolák rendje magyar és erdély országi fő igazgatójának midőn diszes születése' napját üllené tiszteletül ajánlották a' lévai kegyes oskolák Szent György havának 14-dik napján 1829.: opac-EUL01-000971681
Issued with: Főtiszteletű Krautmann József urnak, a' nagyszombati helytartóság' titoknokának, ... esztergomi főkáptalanbeli kanonokká neveztetésekor 1837 tisztelkedik a' nagyszombati növendékpapság: opac-EUL01-000971627
Issued with: Főtiszteletű Kuliffay István urnak, a' ... Nagy-szombati Társas Káptalana ... kanonokjának, az Esztergomi Főmegye ... nagy-szombati két papnevelő intézete igazgatójának díszes neve ünnepére 1833. öröm-tolmácslatul buzgó nevendékei: opac-EUL01-000971874
Issued with: Hazafiúi idvezlet főméltóságú Galantai herczeg Eszterházy Pál Antal, ... tiszteletére, midőn főispáni méltóságába beiktattatnék ... Revisnyei gróf Reviczky Ádám, ... ő excellentiája által: opac-EUL01-000971544
Issued with: Hazafiúi tisztelettel és hódolattal ajánlott üdvezlet ... gróf Nádasdy Leopold úrnak, ... Komárom vármegye' örökös és valóságos fő-ispányának, e' fényes hivatalba lett iktatás' ünnepén a' szerzőtől, Őszelő' 17-kén 1837.: opac-EUL01-000971620
Issued with: Honni szeretettbűl származott szerencséző versek, mellyeket ... Kesseleőkői báró Majthényi László úr eő nagyságának tekíntetes nemes Bars vármegye volt ... első al-ispánnyának, a' midőn ... I. Ferencz koronás királyunk által ... Magyar ország méltóságok köz: opac-EUL01-000971683
Issued with: Hála-adó vers, mellyet méltóságos ... Juranits Antal urnak, Győr megye püspökének, ... midőn méltóságos ... Kováts Tamást, Sz. Mártoni fő apáturnak Pannon hegyén szentelné mély tisztelettel ajánl Sz. Benedek' rendje: opac-EUL01-000971796
Issued with: I-ső Ferencz kegyelmesen uralkodó magyar királynak, lelki 's testi épségbe elért 66-ik születése napjára: hódoló jobbágyi tisztelettel ajánlotta a' [üres hely] költő: opac-EUL01-000971652
Issued with: Idvezlő tisztelet nagy méltóságú Vázsonykeői ifjabb gróf Zichy István úr, ... ő excellentiájának t. n. Veszprém vármegye fő ispányi székébe Veszprém mező városában 1832. esztendei Mind sz. hava' 4-kén lett fényes béiktatása innepére Szedenics György ... ált: opac-EUL01-000971756
Issued with: Kegyelmes méltóságos, és fő tisztelendő Alagovich Sándor úr ő excellentiájának, zágrábi püspöknek, ... horváth, tóth és dalmata országok' báni hivatal királyi helytartójának, Sz. Jakab hava 25-kén történt beiktatása alkalmával mély tisztelettel ajánlya Mari: opac-EUL01-000971786
Issued with: Koszorú, mellyet fő méltóságú, 's fő tisztelendő ... Rudnai Rudnay Sándornak, Magyar ország' primássának, ... az esztergomi fő egyházi megye' érsekjének, ... midőn érseki székibe iktatnék Pünköst havának 16-kán tartozó tiszteletnek jeléűl fűzögettek a' győr: opac-EUL01-000971660
Issued with: Köszöntés mellyel a' fő méltóságú Rudnai és Divék-újfalui Rudnay Sándor hertzeget Magyar ország primássát, és esztergami érseket ... az 1824-dik esztendei juliusnak 3-kán az Esztergam Szent György mezei mező-városnak templomában az egyházi törvényes látogatás: opac-EUL01-000971665
Issued with: Köz-öröm-dal, melly nemes szabad királyi Szeged várossában, midőn ... Babarczy Imre úrnak ... Csongrád vármegye al-ispánnyának, ... bölts elintézése mellett a' nemes tanáts szabad választással megujitatnék, 1830-ik esztendőben Mind-szent havának 4-ik 's következő: opac-EUL01-000971654
Issued with: Lantos dal, mellyet tekítntetes, tudós ... és vitézlő Krajner József úrnak, ... a' Pozsonyi Királyi Főbb Tudományos Intézetben a' bölcselkedés volt ... tanítójának, midőn nyugalomra lépvén, ... érdemeiért, .... szalagos függő nagy arany diszpénzel Esztergamban ü: opac-EUL01-000971811
Issued with: Mátsai, és Kis-oroszini Csernovics Pál ő nagysága cs. királyi tanátsos és szeretett fia ... Csernovics Péter több nemes vármegyék érdemes tábla biró 's hiteles jedzőnek öröm jeles neve nap ünneplésére ajánlott szives versezet: opac-EUL01-000971867
Issued with: Méltóságos Bőle András fő pásztori székébe való fényes bé-iktatásakor a' tanuló papság' szivében érzett igaz szeretetnek, és buzgó tiszteletnek örökös záloga: opac-EUL01-000971484
Issued with: Méltóságos Fogaras-földi gróf Nádasdy Leopold úrnak, .... Komárom vármegye örökös és valóságos fő-ispányának ... díszes beiktatása' ünnepére ... tisztelettel ajánlja Balásy Farkas: opac-EUL01-000971619
Issued with: Méltóságos Nádasdi gróf Nádasdy Leopold úrnak, ... Komárom vámegye örökös és valóságos fő-ispányjának, ... tiszteletére midőn fő-ispányi székébe iktatnék 1837-ben September 18-kán a' komárom megyei izraeliták: opac-EUL01-000971455
Issued with: Méltóságos Székhelyi Majláth György úrnak, ... midőn tekéntetes, nemes Hont vármegye fő ispányi méltóságába iktatnék, tiszteletűl ajánlá a' kegyes oskolák' rendje: opac-EUL01-000971666
Issued with: Méltóságos Sáárdi Somssich Pongrácz urnak ... midőn Pünkösd hava 6-ik napján 1836-ik évben, tekéntetes nemes Baranya vármegye fő ispányi székébe ünnepélyesen iktatnék: opac-EUL01-000971614
Issued with: Méltóságos Sáárdi Somssich Pongrácz úrnak ... midőn tekéntetes nemes Baranya vármegye fő ispányság székébe köz ünnepléssel iktatnék, mély tisztelettel ... ajánlotta Gruics Mihály ...: opac-EUL01-000971457
Issued with: Méltóságos báró Vécsei és Hajnácskői ifjabb Vécsey Miklós urnak ... midőnn tekintetes nemes Szathmár vármegye fő-ispán kormányzó székébe folyó 1829-dik esztendő mártius 16-dik napján N. Károly várossába bé-iktatása innepét az egész megye öröm között ü: opac-EUL01-000971486
Issued with: Méltóságos főtisztelendő Szalai l. báró Barkóczy László úr' ő nagyságának, ... az egri tekintetes káptalanba lett beavattatása' alkalmával mutatott hódoló jelek, januárius 8-dikán 1830.: opac-EUL01-000971708
Issued with: Méltóságos és fő fő tisztelendő Horváth János úrnak, ... a' Székes-Fejérvári Egyházi Megye' püspöki székére iktatása alkalmatosságával mély tisztelettel ajánlja Mihálik György, ... 1832-dik esztendőben Boldog-asszony hava' 8-kán: opac-EUL01-000971788
Issued with: Méltóságos és fő tisztelendő Bőle András szombathelyi püspök ő nagyságának neve jeles ünnepén a' megyebéli nevendék papság' nevében áldozza Nyikos Mihály, ... 1828.: opac-EUL01-000971771
Issued with: Méltóságos és fő tisztelendő Horváth János úrnak, ... a' Székes-Fejérvári Egyházi Megye' püspöki székébe lett fényes be-iktatására, a' megyebéli nevendék papság, Boldog-asszony hava' 8-kán 1832.: opac-EUL01-000971871
Issued with: Méltóságos és fő tisztelendő Horváth János úrnak, ... a' székes-fejérvári püspöki székbe lett fényes béiktatására mély tisztelettel szenteli Gózony György, ... Boldog-asszony hava' 8-kán 1832.: opac-EUL01-000971790
Issued with: Méltóságos és fő tisztelendő Horváth János úrnak, székes-fehérvári püspöknek, ... az 1832-dik esztendei Boldog-asszony havának 8-dik napján püspöki székébe történt beiktatása' ünneplésére tiszteletűl ajánlotta a' Székes-fehérvári Királyi Gymnasium: opac-EUL01-000971807
Issued with: Méltóságos és fő tisztelendő Kopácsy József úr, ő nagyságának, ... midőn Székes Fehérvárrúl a' weszprémi fő pásztori hivatallyába áttétetne, fiúi édes örömbűl a' Weszprémi Nemzeti Fő Oskola: opac-EUL01-000971713
Issued with: Méltóságos és fő tisztelendő Kováts Tamás ő nagyságának, midőn a' Pannonhegyről nevezett Sz. Mártoni Fő-apátság' székébe iktatnék, a' Rév-Komáromi Királyi Gymnasiumtól ajánlva: opac-EUL01-000971827
Issued with: Méltóságos, főtisztelendő 's nagyságos Kollár István urat, tribuniczi választott püspököt, ... az Estergami Fő káptalan' olvasó kanonokját, ... dicső neve' ünnepén augustus' 20ikán 1834. mély tisztelettel üdvözli a' presbyteriumi nevendékség: opac-EUL01-000971824
Issued with: Nagy méltóságú Fogaras-földi gróf Nádasdy Leopold ő excellentiájának ... Komárom vármegye' örökös és valóságos fő-ispánnyának tiszteletére, midőn örökös fő-ispányi székét a' tisztelt vármegye' köz-gyűlésében 1828-dik esztendő junius 2-kán elfoglalta: opac-EUL01-000971892
Issued with: Nagy méltóságú Klobusiczki Klobusiczky Péter kalocsai érseknek ... dücső székébe lett általkelésekor mint kegyelmes attyának fiui tisztelettel és örömmel ajánlya Sőtér Ferencz ...: opac-EUL01-000971730
Issued with: Nagy méltóságú Nagy Károly gróf Károly Lajos tsászári, királyi kamarás úrnak, midőn 1830-dik esztendőben Kis aszszony havának 4-dik napján ... Csongrád vármegyei fő ispányság' helytartói székébe iktattatnék tiszteletűl ajánltatott: opac-EUL01-000971696
Issued with: Nagy méltóságú Vásonkői ifjabb gróf Zichy István úrnak, ... tekintetes nemes Veszprém vármegye' fő ispánnyának, midőn Mind-szent hava 4-dik napján 1832-dik esztendőben Veszprémben fő ispányi székét elfoglalná, tiszteletűl nyújtá a' zirczi cziszterczita szerzet: opac-EUL01-000971864
Issued with: Nagy méltóságú Vásonkői ifjabb gróf Zichy István úrnak, ... tekintetes nemes Veszprém vármegye' fő ispánnyának, midőn fő ispányi székébe Mind-szent hava 4-dik napján 1832-dik esztendőben történt beiktatása' ünneplésére ... Zirczen keresztűl Veszprémbe utazna: opac-EUL01-000971866
Issued with: Nagy tiszteletű 's tudós Szániszló Ferencz urnak, ... a' Pesti Királyi Universitásban a' theologiai kar' tagjának, ... midőn Pestre a' Kir. Universitáshoz hittudomány' tanítójának és egyházi szónoknak megindulna, vég bucsuját mondja hálaadó tanitványa Nyikos Mihál: opac-EUL01-000971530
Issued with: Nagy tiszteletű Fittler Imre urnak a' Zircz, Pilis 's Pásztói Apátság áldozó papjának midőn előszállásán születése napját junius fogytán MDCCCXXXVI. ünnepülné: opac-EUL01-000971568
Issued with: Nagy érdemű igazgatojának, és oktatóinak hálás emlékül a' Szombathelyi Gymnasiumban tanuló ifjúság az 1826. oskolai esztendő' végével Széll Kristóf ... által: opac-EUL01-000971704
Issued with: Nagyok' lantya, mellyet méltóságos és fő tisztelendő Kopácsy József úr, ő nagyságának, ... midőn Székes Fehérvárrúl a' weszprémi fő pásztori hivatallyába áttétetne, muzsikára téve ajánllyák a' weszprémi cathedralis templom karmuzsikussai: opac-EUL01-000971710
Issued with: Névnapi tisztelet tekintetes és tudós Tipula Péter urnak hálás tanítványaitól junius 29kén 1830.: opac-EUL01-000971689
Issued with: Névnapi versek, mellyeket tekintetes, nemes, ... túdós Nagy Pál úrnak, ... a' Nagy-Váradi Királyi Tudományos Társaságban lévő nemzetek', és honnyunk' pályafutása' ... tanítójának, és a' Tudományos Kar' Könyvtyűje' őrzőjének előttünk betses névünnepét midőn: opac-EUL01-000971799
Issued with: Oda mellyet méltoságos, és fő tisztelendő Lonovics József úrnak csanádi püspöki székébe iktatásakor hódol a' kegyes szerzet' szegedi háza 1834.: opac-EUL01-000971562
Issued with: Oda, mellyet méltóságos Vajai Vay Ábrahám úrnak, ... tek. Bereg vármegyében a' fő-ispáni hívatal helytartójának tiszteletére , midőn ezen hívatalába béállíttatnék, ... alázatosan bényújt Majoros András, ...: opac-EUL01-000971876
Issued with: Oda, nagy méltóságú és fő-tisztelendő Felső-eőri Pyrker János László úr' ő excellentziájának pátriárcha egri érseknek, ... tiszteletére készítette Szabó Dávid ... majus' 11-dikén 1829-dik esztendőben: opac-EUL01-000971556
Issued with: Rósa koszoru mellyet nemzetes és vitézlő Nemesnépi Zakál György urnak, t. n. Zala vármegye tiszti ügyészének tiszteletére kötött Horváth István ... a' midőn ... Batthyány Imre t. n. Zala vármegyének fő ispányi kormányzója által ... 1824-dik esztendei augustus h: opac-EUL01-000971483
Issued with: Rövid alagya, mellyet tisztelendő Chrenko Márton', és Csigó Quirin' ő atyaságoknak Sz. Ferenc rend. isteni-tudományokat tanitóknak, ... tiszteletül ajánlottak a' Székes-fejérvári Szerz. Ház' nevendékei: opac-EUL01-000971677
Issued with: Sappho az 1826-diki oskolai esztendőt követő szünnapokra: opac-EUL01-000971707
Issued with: Schlesinger Zsigmond bánki sebész' tiszteletére szenteli a' Vándor Aeskuláp 1837.: opac-EUL01-000971450
Issued with: Szombathely' évei méltóságos és fő tisztelendő Bőle András ... ő nagyságának azon alkalommal midőn ... M. DCCC. XXV. esztendei julius' X. napján püspöki székébe iktaták: opac-EUL01-000971747
Issued with: Szomorú versezet mellyet bóldogúlt f. tisztelendő Schönbauer Mihály úr, ... a' Pozsonyi K. Academiában a' vallás tudománnya rendes tanitója, 's lelki oktató emlékezetének ... szentelt Mariay Albert Sándor: opac-EUL01-000971893
Issued with: Székes-Fejér-Vár-megyei Idyllium, mellyet ... Dienesfalvai és Cziráki gróf Cziráky Antal urnak, ... tekintetes Székes-fejér vár-megye' fő ispánnyának ő excellentiájának fő ispányi székébe lett fel iktatása' alkalmára éneklett egy buzgó hazafi: opac-EUL01-000971720
Issued with: Szívből ömledező tisztelet, méltóságos báró Aszódi Podmanitzky Károly urhoz, ... midőn a' túl a' dunai főtiszt. 's tekint. evangyelika magyar superintendentiának jun. 8dik napján 1825. esztend. Pápán tartatott közgyűlésében ... fő-inspectori rangra választatnék,: opac-EUL01-000971780
Issued with: Sándor Leopoldnak austriai fő-hertzegnek Magyar ország' nádor-ispánnyának nevét örökösitő emlékeztetö-irás, melyet eredetiképpen deák nyelvben Birkenstock Menyhárt ts. k. udv. tanátsos ur készitett, e' fordittásban pedig magyar nyelvre által tenni probáltt iffj. G.: opac-EUL01-000971563
Issued with: Sárosbul, nagy méltóságu Vásáros náményi idősbb báró Eötvös Ignácz, ... és Négyesi báró Szepessy Mária aszszony, ... eő excellentziájok arany lakadalmára 1832.: opac-EUL01-000971640
Issued with: Tekéntetes 's nemes Honth' vármegyének e' folyó esztendőben Sz. Mihály hava' 30-dik köz öröm napjára kiszétetett technopaegnia: opac-EUL01-000971734
Issued with: Tekíntetes 's tudós Virozsill Antal úrnak, ... a' Posonyi K. Fő Oskolában törvény tud. rendes tanítójának névünnepére tisztelettel hódolnak hív tanítványi ... Sz. Iván hava' 13-án 1832.: opac-EUL01-000971754
Issued with: Tisztelet koszoru, méltóságos Sáárdi Somssich Pongrácz urnak ... midőn tekéntetes nemes Baranya vármegye fő ispányi székébe Pünkösd hava 6-ik napján 1836-dik évben, köz ünnepléssel iktattatna, mély tisztelettel ajánltatik ... Németh Ignátz ... által: opac-EUL01-000971572
Issued with: Tisztelet koszorú, mellyet fő tisztelendő Farkas Ferencz úrnak, ... fejérvári székes-egyház éneklő kanonokjának, ... ő nagyságának, 1837-iki év felderültén örök hála jeléül fűztek a' megye nevendék-papjai: opac-EUL01-000971636
Issued with: Tisztelet mellyel tekintetes Ghyczi Assa- és Ablantz-Kürthi Ghyczy Ferentz úrnak tekintetes Komárom vármegye első al-ispánjának több ... vármegyék ... tábla-bírájának az 1825. újj esztendő feltetszésén udvarol Alsó-Borsai Csorba Sámuel: opac-EUL01-000971657
Issued with: Tisztelet, mellyel méltóságos, és fő tisztelendő Bőle András urnak, szombathelyi megyés püspöknek, ... fényes bé-iktattatása' innepén hódol az Alsó kemenesallyai Egyházi Kerület, Sz. Jakab' havának 10-kén 1825.: opac-EUL01-000971477
Issued with: Tisztelet-koszorú mellyel ... tudós Dinkay Pál úr' ... álománrendszer és bányászat törvények ... tanítója' ... névünnepe üdvözletére az első évi törvény tanúlók szives tiszteleteket ... hálajelül nyilvánítani buzognak 1838kán: opac-EUL01-000971624
Issued with: Tiszteletbéli áldozat a' melly a' méltóságos Vásáros-námenyi ifjabbik báró Eötvös úrnak, úgy mint ... Sáros vármegye feö ispányának téttetett Sz. Mihály hava 11kén 1827ben a' midőn fö ispányi méltóságába ... Eperjes várossába fényesen bé iktattatnék, ..: opac-EUL01-000971566
Issued with: Tisztelkedő ohajtás, mellyet dicsőségesen uralkodó I-ső Ferencz' felséges császár, és király" kegyelmes atyánk', és urunknak születése LXVII-dik napján jobbágyi hodoló tiszteletének örök zálogáúl szentel Lentschó Mihály, J. S.: opac-EUL01-000971749
Issued with: Tisztelkedő óhajtás, mellyet ... Kis-tatai Tatay Pál úrnak, a' Fel-péczi Ev. Gyülekezet' hív lelkiatyjának, mosony-győri egyházi megye' fő esperestjének, ... e' folyó év' Sz. Iván-hava' 12-dikén ünnepelt papi hivatala' ötvenedén nyilvánosított Perlaky Dávid ...: opac-EUL01-000971888
Issued with: Tisztelő versek, mellyekben méltóságos gróf Széki Teleki József úr, császári királyi kamarás, ... tek. Szabólcs vármegye fő-ispánja, ... eránt, midőn Kálló városában a' fő-ispáni hívatalba fényesen béállíttatnék, buzgó érzését 's hódolását ... kimagy: opac-EUL01-000971826
Issued with: Tisztelő versek, melyeket tekintetes Rakovszky Dániel úrnak, mint ... Debreczen várossa fő bírájának neve napjára ... alázatos hódolással énekelt a' Nemzeti Énekes és Szinjátszó Társaság Debreczenbenn januárius 3-dik napjánn MDCCCXXIX.: opac-EUL01-000971458
Issued with: Versek, mellyek méltóságos Kis-rhédei gróf Rhédey Lajos úrnak, ... t. n. Bereg vármegye fő-ispányi hívatal helytartójának tiszteletére, ezen hívatalába 1825-dik eszt. június 4-dik napjánn lett béállíttatásakor készítődtek: opac-EUL01-000971701
Issued with: Versek, mellyekkel méltóságos gróf Széki Teleky József úr, ... tek. ns. Szabolcs vármegye fő-ispánja, ... 1830-dik esztendőben Kisasszony hava 2-dik napján Nagy Kálló városában új fő-ispáni székét elfoglalná, szívesen megtiszteltetett: opac-EUL01-000971687
Issued with: Verskoszorú mellyet dücsőségesen uralkodó Ferdinand császár, ezen néven ötödik apostoli magyar király', örvendetes születése napjára, ... fűzött Farkas Bertalan, ... Szent György hava 19-kén 1836 esztendőben: opac-EUL01-000971869
Issued with: [Vereslik már a' szép hajnal a' nagy setéttség után]: opac-EUL01-000971783
Issued with: Érdem-oszlop tekintetes és tudós Bradecker Jó'sef úrnak, a' szabad mesterségek', és bölcselkedés' doktorának, a' Nagy-váradi Királyi Tudományos Gyülekezetnél a' bölcselkedés tudomány' ... előadójának, ... dücső névünnepére, mellybe ... verseit metszette ... tan: opac-EUL01-000971470
Issued with: Óda mellyet, midőn tekintetes nemes Po'sony vármegye méltóságos Erdődi gróf Pálffy Leopold ... díszes előülése alatt ... Nagyszombat városában tartott ... közgyűlésében felséges apostoli királyunk' ditső név-ünnepét szentelné, 's ugyan ekkor a' gyámoltalan bet: opac-EUL01-000971791
Issued with: Óda méltóságos Gombosfalvi Gombos Imre urnak, ... tekintetes nemes Heves, és külső Szolnok törvényesen egyesűlt vármegyék' főispáni helytartójának, a' folyó év' octóber' 9én történt főispáni helytartói beigtatása' ünnepére: opac-EUL01-000971632
Issued with: Óda nagy méltóságu nagyságos és fő tisztelendő Pyrker János László urnak, ... egri érseknek, ... az egri pompás új székes szent egyház' alkotójának ... ezen fényes szent hajlok' fölszentelésekor ... hódoló mély tisztelettel zengve Farkas Ferencz ... által: opac-EUL01-000971630
Issued with: Óda t. n. Vass vármegye' öröminnepére, a' midőn felséges I. Ferencz apostali királyunk', Jó'sef nádor-ispányunk', ... boldogúlt Batthyányi Lajos volt, Batthyányi Fülöp mostani, örökös, és valóságos fő-ispányaink' meljképeik ... a' köz-tanácsház' fő-palotáj: opac-EUL01-000971552
Issued with: Óda, mellyet főtiszteletü, tudós Kovács Mátyás ur, egri iskolás kanonok, pankotai főesperes, ... elválásakor 1837 bucsuzóul énekel az egri növendékpapság: opac-EUL01-000971628
Issued with: Óda, mellyet méltóságos Szilasi és Pilisi Szilasy József úrnak, ... t. n. Zemplén vármegyében a' fő-ispáni hívatal helytartójának tiszteletére, midőn ezen hívatalába béállíttatnék, ... alázatosan benyújt Majoros András, ...: opac-EUL01-000971789
Issued with: Óda, mellyet méltóságos gróf Széki Teleky József úrnak ... tek. Szabolcs vármegye fő-ispánjának, ... tiszteletére, midőn Kálló városában fő ispáni székébe béállíttatnék, mély alázatossággal bényujt Majoros András, ...: opac-EUL01-000971692
Issued with: Örvendezés, mellyel fő-tisztelendő és túdós Grosser János úr, a' kegyes oskolák rendje' magyar és erdélyországi fő-kormányzója, ... midőn a' s. a. ujhelyi kegyes oskolákat meglátogatná, tiszteltetett ugyan azon kegyes oskolák által 1833. eszt.: opac-EUL01-000971542
Issued with: Örvendezés-felkiáltás, mellyel méltóságos Hertelendi Hertelendy Ignácz úr, tekintetes nemes Torontál vármegye' helyettes fő ispányi beiktatása alkalmával 1836-dik évi junius 14-dik napján Petlovics Tivador ... által megtiszteltetett: opac-EUL01-000971760
Issued with: Örvendező versek, mellyek nagy méltóságú Szilasi és Pilisi Szilassy József ur ... a' magyar Szent Korona' eggyik őrjévé Pozsonyban az 1835-ik esztendei november' 12-én tartatott 382-ik országos ülésben lett elválasztatása alkalmatosságával alázatos tiszteletjelűl b: opac-EUL01-000971841
Issued with: Örvendező versek, mellyeket méltóságos, és fő tisztelendő Bőle András úr ő nagyságának a' szombathelyi, püspöki székbe való bé-iktatása alkalmával háladatos érzésből énekelt Zsiray Zsigmond ... julius 10-dik napján 1825.: opac-EUL01-000971475
Issued with: Örvendező versek, mellyekkel méltóságos Szilasi és Pilisi Szilassy Jósef úr ő nagyságának, ... tekintetes nemes Torna vármegye fő ispánjának, ... midőn 1828-dik esztendőben, Augustus 15-dik napján, ... fő ispányi székében első ülését tartotta, a' Pápai Reform: opac-EUL01-000971714
Issued with: Örvendező versek, mellyekkel nagy méltóságú Revisnyei gróf Revitzky Ádám ... eránt viseltető ... alázatos tiszteletét kijelenteni igyekezett Gyóni Halász Imre, ... midőn tekintetes nemes Borsod vármegye fő ispányi székibe törvényesen béűlne 1828.: opac-EUL01-000971565
Issued with: Örvendező-versek, mellyekkel méltóságos, és fő-tisztelendő Kováts Tamás urnak, a' Pannonhegyéről nevezett Sz. Mártonyi Fő-monostor' és a' magyar-országi koronához tartozó részek' fő-apáturának, ... midőn Pannonhegyén 1830. eszt. Böjt-elő hava 14-kén ... felsze: opac-EUL01-000971792
Issued with: Örvendő versezet, az iháros berényi evang. uj szenteggyház' felszentelésekor, mondotta Horváth Jósef, ... August'. 9-kén 1835.: opac-EUL01-000971839
Issued with: Öröm dal méltóságos gróf Nádasdy Serphicus Ferencz úr, ... tekíntetes nemes Mosony vármegye fő ispányi székébe lett igtatásakor a' Magyar-óvári ájtatos Oskoláktól ajánlva: opac-EUL01-000971623
Issued with: Öröm dalja a' hálaadó szívnek mellyet ... Ramocsai Markos Pál úrnak több ... vármegyék tábla bírájának, ... midőn neve dicső ünnepét üllené 1833-ik esztendei Boldog Asszony hava 25-ik napján mély tisztelettel ajánl Magyar Pál ...: opac-EUL01-000971835
Issued with: Öröm dall, mellyel méltóságos Gerzon Antal úr', Királyi Magyar Udvari Kamara tanátsosa, ... és több teként. nemes megyék' tábla-birájának, midön Szent Iván hava' 13-ik napján 1833, nevének ünnepét ülné ... hódolt ... Steiger 'Sigmond, ...: opac-EUL01-000971770
Issued with: Öröm innep mellyen nagy méltóságú gróf ifjabbik Galánthai, és Fraknói Eszterházy Károlynak a' nemzeti csinosodás' ... előmozdétójának e' csekély munkával kedveskedik Szinovácz György ... Szereden Sz. András' hava' 4-ik napján 1828.: opac-EUL01-000971886
Issued with: Öröm innepi tisztelet, melly tétetett ... Strattman és Németh ujvári Battyáni Fülöp ő hertzegségének t. n. Vass vármegye' örökös fő ispányának, ... midőn fő ispányi hivatalának elfogadását t. n. Vass vármegye innepelné October 1-ső napján 1827-dik eszt. T. F: opac-EUL01-000971726
Issued with: Öröm versek, mellyekkel méltóságos gróf Széki Teleki József úr ő nagyságát, ... szabólcsi fő-ispánt, ... midőn 1832-dik év' mártzius' 14-dikén a' fő-mélt. M. K. Udv. Kanczelláriánál val. udv. tanácsnok, 's referendáriusi méltóságra emeltetne, tiszteli a' sá: opac-EUL01-000971803
Issued with: Öröm ének, mellyet méltóságos és fő tisztelendő Török Antal úrnak csanádi püspöki székébe való béiktatása alkalmával 1830-dik esztendőben, Szent Iván havának 13-dik napján a' Szegedi Kegyes Oskolák bémutattak: opac-EUL01-000971553
Issued with: Öröm ének, méltóságos és fő tisztelendő Marich János úrnak, ... több vármegyék' ... tábla-birájának ... ő nagyságának ... nevenapjára mély tisztelettel a' megyebéli nevendék papság, Sz. Iván hava' 24-kén 1832.: opac-EUL01-000971863
Issued with: Öröm érzés méltóságos, nagyságos és fő-tisztelendő Kollár István úrnak, választott tribuniczi püspöknek, ... az Esztergami Fő káptalan lectorának és kanonokjának, ... midőn 1833 augustus 20án dicső neve napját ünneplené, az Esztergamban lévő papi intézet': opac-EUL01-000971891
Issued with: Öröm érzés méltóságos, nagyságos és fő-tisztelendő Kollár István úrnak, választott tribuniczi püspöknek, ... az Esztergami Fő káptalan lectorának és kanonokjának, ... midőn 1833 augustus 20án dicső neve napját ünneplené, az Esztergamban lévő papi intézet': opac-EUL01-000971873
Issued with: Öröm érzés, melly nagy méltóságú Galanthai gróf Eszterházy Nep. János ... t. n. Veszprém vármegyei fő ispán úr ... jelenlétében, több t. n. tábla bíró 's tisztviselő urak előtt Rohonczy János királyi tanátsos és első al ispán úr ... veszprémi uj házában: opac-EUL01-000971879
Issued with: Öröm érzés, mellyet nagyon tisztelendő Golessényi Jó'sefnek, Sz. Ferencz rendén a' Mariától neveztetett társaság' érdemes tanácsosának, a' nagy-szombati szerzetes ház' ... előljárójának, ... diszes neve napjára ... bémutattak ... szerzetes nevendékek Böjt más ha: opac-EUL01-000971699
Issued with: Öröm-dal, mellyel nagy méltóságú Vázsonykeői ifjabb gróf Zichy István urnak, ... folyó 1832. esztendei Mind sz. hava' 4. napján, mint t. n. Veszprém vármegye fő ispányi székében történt diszes béiktatása innepén, alázatos tisztelettel hódol Jursich György, ...: opac-EUL01-000971757
Issued with: Öröm-dal, mellyet méltóságos és fő tisztelendő Kováts Tamás urnak, a' Szent-Mártonyi Fő monostor, és a' magyar országi koronához tartozó részek fő apátjának, ... tiszteletére énekelt a' pannonhegyi nevendék-papság, midőn Böjtelőhavában fő apátságába iktat: opac-EUL01-000971834
Issued with: Öröm-dall mellyet méltóságos, és fő-tiszteletű Juranics Antal urnak, a' győri egyházi megye fő-pásztorának, ... díszes neve' ünnepén mély tisztelettel szentelt Jósa Rudolf, ... Győrött Sz. Iván havának 13. napján 1826.: opac-EUL01-000971661
Issued with: Öröm-hangok főtiszteletű Kuliffay István urnak, a' Nagy-szombatban levő, esztergom-megyei két növendékpap-intézet' főigazgatójának, mint a' Pozsonyi Társas-káptalan ujdon nevezett kanonokának díszes név-napjára (december' 26-ikán) 1836 hódoló növendékeitől: opac-EUL01-000971448
Issued with: Öröm-szózat, melly nagy méltóságú Vázsonykeői gróf ifjabb Zichy István urnak, ... t. n. Veszprém vármegyei fő ispányi fényes hivatalába 1832. esztendei October 4. lett innepi béiktatása alkalmával adatott a t. n. Veszprém vármegyebeli egész 'sidóság' közönség: opac-EUL01-000971752
Issued with: Öröm-érzetül fő tisztelendő Kis-Apponyi Bartakovics Adalbert úrnak, ... az esztergami fő káptalan' kanonokjának, ... az érseki iskolák' igazgatójának fényes neve' ünnepén 1833. a' két intézetbéli nevendék papság Nagy-Szombatban: opac-EUL01-000971561
Issued with: Öröm-ünnepi üdvezlő versezet, melly méltóságos Hertelendi Hertelendy Ignácz úr ő nagyságának, tekintetes nemes Torontál vármegye' fő-ispányi-helytartói hivatalába történt diszes beiktatása' alkalmával, ... 1836. évi junius hónap 14. bemutattatott: opac-EUL01-000971779
Issued with: Örömdal, mellyet méltóságos Monyorókeréki gróf Erdődy Kajetán ur' ő nagyságának, ... Varasd vármegye' örökös főispánnyának, ... Varasd sz. kir. város örökös főkapitánnyának, név ünnepére énekli, ... Lentschó János: opac-EUL01-000971574
Issued with: Örömdal, mellyet tekintetes nemes ... Gojzesti Madarassy János urnak, ... az Egri Érseki Főoskolában, magyar, polgári, és fenyitő-törvények' rendes tanitójának, ... névünnepén zenge az egyesült tanitványi kebel: opac-EUL01-000971625
Issued with: Örömdal, méltóságos fő tisztelendő Lonovics József csanádi püspök úr' fényes béiktatása' ünnepére szivemelő részvételbűl mély alázattal ajánlotta a' csanádi nevendék papság: opac-EUL01-000971538
Issued with: Örömdal, nagyméltóságu, és főtisztelendö Kopácsy Jó'sef úr' veszprémi püspök', ... név ünnepére, énekli Lentschó Mihály János: opac-EUL01-000971884
Issued with: Örömtisztelet melly nagyságos, és főtiszteletű Guzmics Isidór bakony-beéli apát urnak, ... apáti nagyságra történt emeltetésére tétetett Braun Ferencz ... által: opac-EUL01-000971800
Issued with: Örömvers, mellyel méltóságos Kapos-mérei Mérey Sándor úrnak, ... midőn tekintetes, nemes Somogy vármegyében fő ispányi székébe jeles szertartással május' 1ső napján MDCCCXXXII. beiktatnék, hódolnak esztergami számos tisztelői: opac-EUL01-000971533
Issued with: Örömvers, mellyet méltóságos Szolga egyházi Marics István Dávid cs. kir. kamarás ... úr' hazafiui igaz érdemeinek, midőn Ns. Torna vármegyének fő ispánnyává neveztetnék ... áldozott Vasonkeői gróf Zichy Domonkos ...: opac-EUL01-000971621
Issued with: Örömvers, mellyet nagy méltóságu Erdődy gróf Pálffy Fidelis urnak ... midőn ns. Pozsony vármegyének fő-ispányi helytartói hivatalba Sz. Jakab havának 21dik napján 1828 fényesen bévezettetett mélly tisztelettel nyujtott Pozsonyi Kir. Fő-Gymnasium: opac-EUL01-000971731
Issued with: Örömérzet mellyet tekintetes Szluha Imre' több ns. vármegyék' tábla-birája' ... jeles követ' hazafiui érdeminek midőn a' ns. Jász, és Kun kerület' fő kapitánnyává neveztetnék ... barátsága' jeléül szentelt Vásonkeői gróf Zichy Domonkos ...: opac-EUL01-000971639
Issued with: Örömérzés mellyet fő tisztelendő tudós Bilnitza Pál úr eránt midőn az agostai vallástételt követő evangyelikusok' Dunán innen való kerületbeli superintendensévé ünnepi pompával béiktattatnék legmélyebb tisztelettel kinyilatkoztatott a' pozsonyi tanuló magyar t: opac-EUL01-000971664
Issued with: Örömérzés mellyet ő eminentiájának Divék-újfalusi és Rudnai Rudnay Sándor úrnak ... midőn a' szentséges Római Anyaszentegyház' cardinálissága jelességeinek általvétele után Boldog Asszony hava' 9-dik napján 1829. Bécsből Esztergamba térne hálás szivvel áldoz: opac-EUL01-000971887
Issued with: Örömérzés, mellyre azon alkalommal, midőn nemes Torontál vármegye' kedvelt követei, ... Hertelendi Hertelendy Miksa, és Ivándai Karácson Istvan úrak, az országgyülésről, a' megye kebelébe viszaérkeztek, gerjedett a' megyebeli nemes ifjúság: opac-EUL01-000971489
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._4r_065 KRNY Non-circulating  Place a Hold