Eucharisticum responsum seu grati animi testificatio religiosorum Ordinis S. Benedicti ad S. Martinum de Sacro Monte professorum : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Format: small print
Language:Latin
Published: Posonii : Typis Georgii Aloysii Belnay, 1802
Subjects:
Related Items:Issued with: A' nemes magyar felkelő 's a' táborbul viszsza tértt megyebéli vitéz sereghez intézett örvendező 's hálaadó köszöntése, a' nemes, Vas-vármegyei, Statusok, és Rendeknek Szombathelyen Boldog Aszszony hovának 13-dik napján 1810-dik esztendöben: opac-EUL01-000964977
Issued with: A' testi, és lelki élet' külömbözése mellyet Husvét napján tartott egyházi beszédjében értelmessen magyarázott Csödi Pál ...: opac-EUL01-000964775
Issued with: Ad Menalcam Neozoliensium pastorem pro Nonis Kalendis Aprilibus Gregem suum accessurum strophae pastorculi amyntae: opac-EUL01-000964846
Issued with: Aerarium sanctum a' mennyei gazdag urnak az Istennek e' földi anya-szent egyházban rendeltetett sz. kéntstartó helye, mellybül minémü jók, és kéntsek osztogattatnak a' szegény szükölködö bünösek számára? : élő nyelvel magyarázta, és prédikállotta Portziuncula na: opac-EUL01-000964816
Issued with: Alma sodalitas Beatissime Virginis Mariae, ab Angelo salutatae, in Caesareo, Regioque, Societatis Jesu Collegio Varasdinensi erecta & confirmata d. d. sodalibus salutem Marianam: opac-EUL01-000964961
Issued with: Aquila magnarum alarum, Ezech. 17. v. 3. A' hédervári nagy szárnyú Mennyei Sas, az az: a' hédervári várban újonnan bé-helyeztetett kegyelem annya, Maria, kinek Istennél talált kegyelmét, ... élő nyelvel magasztalta a' meg-nevezett Várnak meg-újított templomában annak f: opac-EUL01-000964820
Issued with: Beszéd mellyet gróf Szétsényi Ferentz ő excellentiája nemes Vass vármegyei fő ispányi hivatalnak, administrátorságában lett bé iktatása alkalmatosságával mondott Martius 17-dikén 1807.: opac-EUL01-000964766
Issued with: Beszéd mellyet gróf Szétsényi Ferentz ő excellentiája, ... hertzeg Battyáni Fülöpnek nemes Vass vármegyei örökös fő ispányi méltóságában lett bé iktatásakor, ... mondott Martius 16-dikán 1807.: opac-EUL01-000964764
Issued with: Carmen celsis honoribus ... domini Leopoldi Somogyi de Perlak episcopi Sabariensis, dum per sacratissimam caesaream, & regio-apostolicam majestatem XVI Kalendas quintiles anno MDCCCVI. episcopus Sabariensis clementer renunciaretur, a senatu, populoque Sabariensi demisse dicatum: opac-EUL01-000965103
Issued with: Carmen celsis honoribus eminentissimi, ... domini Francisci e comitibus Hrzan de Harras ... dum per altefatam suam majestatem sacratissimam VIII. Idus Septembris anno MDCCIC. episcopus Sabariensis clementer renunciaretur, nomine Sentaus, Populique Sabariensis devote oblatum: opac-EUL01-000965074
Issued with: Carmen celsis honoribus eminentissimi, ... domini Francisci e comitibus Hrzan de Harras ... dum per altefatam suam majestatem sacratissimam VIII. Idus Septembris anno MDCCIC. episcopus Sabariensis clementer renunciaretur, nomine Sentaus, Populique Sabariensis devote oblatum: opac-EUL01-000965078
Issued with: Carmen eminentissimi cardinalis Josephi comitis a Battyán Regni Hungariae primatis anno sacerdotii jubileo millesimo octingentesimo primo sacratum sed anno 1799. 23tia Octobris praemortui, posthumis honoribus cum planctu exhibitum per Franciscus Nagy ...: opac-EUL01-000964768
Issued with: Carmen occasione distributorum caesareo-regiorum proemiorum, quae munificentia augustissimi caesaris, et regis Hungariae Francisci II. benemeritis in equestri Ottiano regimine militibus benigne destinata fuerunt Ginsii, editum per Ladislaum Keszthelyi e Scholiis Piis 1806. die 10. Junii: opac-EUL01-000964942
Issued with: Carmen quo illustrissimo, ... domino Josepho Király de Ó Gyalla ... episcopo Quinque-Ecclesiensi in solemni ad suam ecclesiam ingressu applauditur, anno M.DCCCVIII.: opac-EUL01-000965115
Issued with: Clemens pp. XIV. ad perpetuam rei memoriam Dominus, ac Redemptor noster Jesus Christus ..: opac-EUL01-000964908
Issued with: Clero populoque Veszprimiensi, D. D. R.: opac-EUL01-000965116
Issued with: Dictio ad eminentissimum S. R. E. cardinalem Franciscum e comitibus Hrzan de Harras, ... dum regimen almae dioecesis suae Sabariensis ritu solemni capesseret, habita per Josephum Nagy, ... Sabariae, die 11ma Novembris MDCCC.: opac-EUL01-000965076
Issued with: Dictio ad illustrissimum ... dominum Leopoldum Somogyi de Pelrak dum regimen almae suae dioecesis ritu solemni capesseret habita per Josephum Nagy ... Sabariae in nova Cathedrali Ecclesia 10ma Novembris MDCCCVI.: opac-EUL01-000965099
Issued with: Dictio illustrissimi ... domini Leopoldi Somogyi de Perlak ... episcopi Sabariensis dum regimen almae suae dioecesis ritu solemni capesseret habita Sabariae in nova Cathedrali Ecclesia 10ma Novembris MDCCCVI.: opac-EUL01-000965092
Issued with: Divorum Dalmatiae, Croatiae, & Sclavoniae praesidum laudatio producta orationibus annuis a Rhetoribus Scholarum Seminarii venerabili capituli Zagrabiensis in & pro anno 1747. die [üres hely] mensis Augusti: opac-EUL01-000964975
Issued with: Elegia illustrissimo domino comiti Georg. Festetics de Tolna S. C. et R. A. M. camerario dicata anno M. D. CCC. VIII. dum ... Ordinis Praemostratensium regulares canonici Gymnasio Keszthelinensi praefecti sunt: opac-EUL01-000964870
Issued with: Elegia pro solenni installatione Leopoldi Somogyi: opac-EUL01-000965113
Issued with: Empfindungen der Stadt Raab am Tage der feyerlichen Einführung ... Herrn Leopold von Somogyi in das Bisthum von Steinamanger Geschildert von Lorenz Hocheneger, ... den 11ten November 1806: opac-EUL01-000965112
Issued with: Epicedium quo venerabile episcopale capitulum Sabariense ... Joanni Szily diem supremum obeunti, sub forma ac nomine devotissimae filiae patri optimo illacrymando parentat die nona Aprilis anni MDCCXCIX.: opac-EUL01-000965017
Issued with: Fényoszlop, mellyet ama' magyar Ulyssz' méltóságos gróf Erdődi Pálffy Miklós general major ő nagysaga' betses emlékezetére, ... emelt Nemescsói Sztrokai Antal Keszthelyen ... October hónap' 28kán MDCCC.: opac-EUL01-000964867
Issued with: Fö tisztelendő Nagy Jószef, szerengrádi apátúr és szombathelyi káptalan prépostyának neve napjára ajánlya a' szombathelyi polgárság: opac-EUL01-000964784
Issued with: Generosi Hungari!: opac-EUL01-000964935
Issued with: Hajas Istvántól, weszprémi plébánustól és ... esperestől ... Sz. király-szabadgyán mondatott beszéd, midőn az ott való ... katolikus templom, ... a' Rosos familiának ... ájtatosságából, új ékességére hozattatván, a' Katolika Anyaszentegyháznak szokása szerént m: opac-EUL01-000965008
Issued with: Halotti beszéd mellyet nagy méltóságu Szent györgyi Horváth Sigmond urnak ... nemes Békes vármegye fő-ispányának végső tiszteletekor ... Sz. György mező városban 1809-dik esztendőben Böjt-elő-havának 21-kén mondot Nagy Jósef ...: opac-EUL01-000964754
Issued with: Halotti ditsérete a' méltóságos kegyelmes Fengler Jósef úrnak, a' győri püspöki megye' fő-pásztorának, ... hirdette Mezző-szegedi Szegedy Pál ... a' győri fő-templomban, Szent-György-havának 26-dik napján 1802 esztendőben: opac-EUL01-000964763
Issued with: Háláadó beszéd, mellyet az öszve-gyűltt T. N. Zala vármegye' rendgyei előtt Mantua várának diadalmas viszsza-vételéért tartatott pompás ünnepen mondott fő-tisztelendő Nagy József úr, ... Zala-Egerszegen Sz. Mih. hav. 17dikén 1799.: opac-EUL01-000964833
Issued with: In pium obitum excellentissimi, ... domini Joannis Szily primi episcopi Sabariensis: opac-EUL01-000965047
Issued with: Jósef napi öröm Réptze-Szent-Györgyön 1788 esztendőben [collig. 40.]: opac-EUL01-000964992
Issued with: Karátsonnapi beszéd melly Szombathelyen mondatott MDCCXCVII. esztendőben, Nagy Jósef, szombathelyi káptalan kanonok ... által: opac-EUL01-000964807
Issued with: Méltóságos Felső-Szopori Szily János első szombathelyi püspök ő excellentziájának, mint édes atyjoknak váratlan halálán kesergő nevendék papság: opac-EUL01-000965044
Issued with: Nagy méltóságú Felső-Szopori Szily János ő excellentziájának halálát kesergő versek: opac-EUL01-000965031
Issued with: Nagy méltóságú, és főtisztelendő Perlaki Somogyi Leopold szombathelyi püspök ő, nagyságának szombathelyi püspökségbe beiktatása jeles inneplésének alkalmatosságával Takáts Thereziától az aszszonyi nemnek nevében szereztetett öröm versek, 1806 esztendő Sz. Andr: opac-EUL01-000965111
Issued with: Nagy pénteki beszéd mellyet Nagy József szombathelyi káptalan' lectora, és kánonoka mondott ... Szombathelyen MDCCXCVIII. esztendőben: opac-EUL01-000964811
Issued with: Nemes magyar lovas Ott ezeredje' vitézinek az érdem-pénz' osztogatása' alkalmatosságával ajánlja Chernelházi Chernel David: opac-EUL01-000964945
Issued with: Néhai nagy méltóságú és fő tiszteletű sz. király szabadgyai Rosos Pál úrnak veszprémi püspöknek ... örök emlékezete hirdette Mészáros József ... a' veszprémi fő templomban ... Szent Mihály havának ötödik napján MDCCCIX: opac-EUL01-000965114
Issued with: Observantiae debitum, sive orationes sex, ... dominis praeposito majori, lectori, cantori, custodi, totique venerabili capitulo almae, & Cathedralis Ecclesiae Zagrabiensis, ... occasione annuarum orationum, ab Oratoria Facultate Scholarum Seminarii ejusdem Cathedralis Ecclesiae, in subm: opac-EUL01-000964968
Issued with: Ode ad illustrissimum ac reverendissimum dominum Joannem Szily de Fölső Szopor, consecratum episcopum Tinniniensem, ... ac reverendissimi domini Francisci e comitibus Zichy de Vásonkő episcopi Jaurinensis ... dominum, ac patronum gratiosissimum: opac-EUL01-000965012
Issued with: Ode, quam festis honoribus reverendissimi, ... domini Francisci Rausch de Traubenberg, ... collegiatae Ecclesiae Posoniensis canonici munere, et restituta academia, primi per districtum litterarium Iaurinensem Superioris Scholarum et studiorum directoris regii praerogativa cumularetur,: opac-EUL01-000964980
Issued with: Oratio quam in solemnibus exequiis ... domini Joannis Szili de Fölsö-Szopor primi episcopi Sabariensis ...: opac-EUL01-000965024
Issued with: Oratio quam in solemnibus exequiis eminentissimi, ... domini Francisci S. R. J. comitis Hrzan de Harras S. R. E. presbyteri cardinalis ... et episcopi Sabariensis: opac-EUL01-000965075
Issued with: Panegyricus excellentissimi, illustrissimi, ... Francisci de comitibus Zichy de Vásonkő, perpetui in Homonna, ... praesulis Jaurinensis comitatus nominis ejusdem supremi ac perpetui comitis utriusque ... Episcopale Gymnasium Sabariense 15. Augusti anno M. DCC. LXXIV. primitias alteras: opac-EUL01-000965010
Issued with: Papi ditséret, mellyet tdő Balog József szombathelyi megyebéli pap' első áldozattya' ünneplésekor élő nyelven mondott Horváth Ferentz ... Szombathelyen karátson havának 26-kán 1799.: opac-EUL01-000964878
Issued with: Papi érdemek, mellyeket fő tisztelendő Valdetz István ... szombathelyi káptalan' tituláris kánanokjának, ... papságának ötvenedik esztendeje' inneplésekor ... hirdetett Jugovits István ... Kis-Aszszony havának 27 napján 1793.: opac-EUL01-000965007
Issued with: Papi öröm mellyet fő tisztelendő Vajda Sámuel Szent Benedek szerzete béli tyhanyi apátúr' papságának ötvenedik esztendeje inneplésekor hirdetett Csődi Pál ... Szombathelyen Kis Aszszony havának 29dik napján 1792.: opac-EUL01-000964881
Issued with: Pii divina providentia Papae VII. homilia habita in consecrationis Francisci S. R. E. card. Herzan de Harras episcopi Sabariensis in Hungaria die XVIII. Maii MDCCC. Dominica V. post Pascha Venetis in templo S. Georgii majoris: opac-EUL01-000965070
Issued with: Poeta ad pictorem dum Ludovicum Boros de Rákos consil. aul. et ref. ordini S. Stephani R. A. adlectum audiit mense Maio anni MDCCCI.: opac-EUL01-000964891
Issued with: Publica laetitia bene sentientium occasione solennis gratiarum actionis ob felicem successum armorum Caesareo Regiorum in Templo Liberae Regiaeque Civitatis Cassoviensis habitae: opac-EUL01-000964927
Issued with: Pásztori játék mellyet kárdinál gróf Harrasi Herzán Ferentz ő eminentziájának, ... szombathelyi püspök urnak, ... Sz. Iván havának 1ő napján 1804. eszt. történt halálára készített Horváth Jósef ...: opac-EUL01-000965088
Issued with: Rede, welche der ... Staabs- und Stadtpfarrer zu Mitrovitz Herr Johann Karácsonyi, als gesammte Oberoffizierte des löbl. kaiserl. königl. Peterwardeiner Infanterie-Regiments von Feldwäbel an am 11ten März 1778. am Tage vor ihrem Abmarsch in das Feld, dem hohen Amte in der Kirche de: opac-EUL01-000964839
Issued with: Serenissimus, ac reverendissimus Hungariae, et Bohemiae regius haereditarius princeps, archi-dux Austriae, dominus ... Carolus Ambrosius, archi-episcopus Strigoniensis, ... primas ... Regni Hungariae ... oratione funebri laudatus a Josepho Bélik ... dum ei Posonii in basiilica Divi Mar: opac-EUL01-000965009
Issued with: Synoptica descriptio feralis Triplicis indencdii majorem L. Regiaeque Civitatis Soproniensis partem, diebus 19a, 22a & 24a Julii devastantis: opac-EUL01-000964987
Issued with: Tekéntetes nemes és nemzetes vitézlő Kartsai Antal urnak N. Vas vármegyei Evangel. Ecclésiáink' nagy-érdemü inspectorjának, ... gyászos halálát ezzel tiszteli e' meg-boldogult-Urnak eggy szives, és buzgó tisztelője P. D. S. S. N. Dömölkön 5-dik Januariusban 1800-dik e: opac-EUL01-000964855
Issued with: Versus oblati honori Francisci Vizner a Morgenstern Ecclesiae in Nigro Vago positae exstructori et hospites epulis tractanti: opac-EUL01-000964796
Issued with: Vigasztaló beszéd mellyet nagyságos Szent györgyi Horváth Kristóf úrnak ő császári királyi felsége' kamarássának, ... nemes Vass és Békés vármegyék' tábla birájának hamvai felett ... Sz. György mezö-városban 1811-dik esztendöben Sz. Mihály-havának 12kén mond: opac-EUL01-000964760
Issued with: Vota illustrissimi, ac reverendissimi domini Leopoldi Martini Somogy de Parlak episcopi Sabariensis ... honoribus oblata cum idem hic sacer praesul solemni ritu inauguraretur Sabariae anno salutis M.DDDVI. 10a Novembris: opac-EUL01-000965107
Issued with: Votum reverendissimo domino Joanni Nep. Harrer Cath. Eccl. Jaur. canonico tit.: in districtu inf. Sopron. V. archi-diacono nec non episcopalis oppidi Rákoss Parocho a quodam ejusdem districtus commembro occasione onomasticae diei XVII Cal. Junii a. MDCCXCIV. oblatum: opac-EUL01-000964801
Issued with: Zirci apátúri templomban Sz. István király' és Sz. Bernád apátúr' napján Sz. M. által tartattott beszéd M. DCC. XCII.: opac-EUL01-000964883
Issued with: Zum ewigen Angedenken Jesus Christus unser Herr und Erlöser, der von den Propheten verkündigte Friedensfürst, ...: opac-EUL01-000964915
Issued with: Öröm dal, mellyel a' felséges IIdik Ferentz, római tsászárnak, magyar, és cseh országok királlyoknak, austriai örökös tsászárságra lett lépését, ünneplette Német ujvári Batthyáni Lajos ő herczegsége, T. N. Vas vármegyének örökös és fö ispánnya ... Szombat: opac-EUL01-000964866
Issued with: Öröm napi beszéd mellyet Némethy Imre első Remete Szent Pál szerzetebéli ötvenes áldozó papnak első szent miséje' meg ujjétásákor mondott Nagy Gábor … Szombathelyen a' Szent Domonkos' szerzetesek' templomában Kiss aszony' havának 24-dikén 1800-dik esztendőben: opac-EUL01-000964841
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._4r_027 KRNY Non-circulating  Place a Hold